Het belang van omgevingsdialoog: voorbeeld Multigrow Grashoek

Multigrow Grashoek teelt op 2,9 hectare aardbeien en op 5,75 hectare komkommers. De teelt vindt plaats op een aangesloten kassencomplex dat achter de bedrijfsgebouwen ligt. Het bedrijf heeft 24 vaste medewerkers en in piekperioden wordt dit aangevuld met circa 60 freelancers. Recent is aan de voorkant van het bedrijf een verblijf voor internationale werknemers gebouwd. Broers Thom en Job van Mullekom vertellen over het proces om deze accommodatie op eigen terrein te ontwikkelen.

Wanneer zijn jullie gestart?
De vorige eigenaar heeft in 2019 een principeverzoek bij de gemeente Peel en Maas ingediend. Dit verzoek is door ons overgenomen medio 2020 door de overname van het naastgelegen bedrijf. In het plan hebben wij moeten aantonen dat er een tekort was aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten in de omgeving. Daarnaast hebben zij aangetoond dat kwalitatief goede huisvesting zorgt voor een binding met het personeel, met name in de piekmomenten zoals in het aardbeienseizoen.

Hoe liep het planproces?
Op zich verliep het planproces soepel. Het bouwen van het gebouw paste binnen de bepalingen van het bestemmingsplan, echter was er wel een aanpassing van de omgevingsvergunning nodig. Hiervoor was een planologische procedure nodig. We hebben alles op ambtelijk niveau kunnen regelen, mede door goed vooronderzoek en goede communicatie met de omwonenden.

Kun je meer delen over de accommodatie?
We zijn SNF gecertificeerd. Wij hebben onze medewerkers gevraagd wat zij belangrijk vonden bij de huisvesting waar zij destijds woonde. Daaruit volgde een aantal aanbevelingen zoals onder andere meer kookgelegenheid, voldoende douches. We hebben uiteindelijk op iedere kamer een eigen wastafel geplaatst en dit wordt ervaren als extra privacy en luxe. De accommodatie is ruimer dan op grond van de certificering noodzakelijk is. Ook zitten er in ieder 8 persoons appartement twee kookplaten zodat niet iedereen op elkaar hoeft te wachten bij het koken, daar waar 1 kookplaat de eis is. We hebben ook grotere koelkasten geplaatst dan op grond van regels noodzakelijk is. De wasmachines die we hebben geplaatst zijn zonder muntjes. We monitoren wel het elektriciteitsverbruik en wijzen iedereen erop hiermee zuinig om te gaan (dus bijvoorbeeld geen halfvolle wasmachines laten draaien). De natte ruimtes hebben wij ook groter gemaakt dan vereist. We hebben goed internet en we hebben geregeld dat Roemeense en Poolse televisiezenders te zien zijn.

We hebben de buitenruimte groen ingericht en boompjes geplaatst zodat ze medewerkers niet uitkijken op de bedrijfsgebouwen. Ook heeft iedereen een zitje buiten.  

Hebben jullie de omgeving betrokken bij je plan?
De Omgevingsdialoog is in onze gemeente verplicht bij deze projecten. Wij kunnen ons hier helemaal in vinden. In onze directe omgeving zijn geen burgerwoningen. De mensen die wonen in de directe omgeving van het bedrijf vonden het spannend dat wij een accommodatie wilden bouwen. Wat wij merkten is dat je voortijdig met omwonenden in gesprek moet gaan over privacy, veiligheid en bereikbaarheid in geval er een calamiteit is. Omdat we zelf bij het bedrijf wonen konden veel omwonenden worden gerustgesteld. Ook de opmerkingen uit de gesprekken zijn meegenomen in het ontwerp. Uiteindelijk zijn er geen bezwaren ingediend dus de omgevingsdialoog heeft goed gewerkt. Wat wij als bedrijf dan nog extra doen is bijvoorbeeld het plaatsen van een openbare AED, welke ook door de buurtgenoten te gebruiken is als dat nodig is.  

Hoe verloopt het contact met jullie medewerkers?
Eigenlijk heel erg goed. Bij de samenstelling van de groep per appartement kijken we altijd goed wie bij wie past. We werken veel met stelletjes. Ook zorgen we ervoor dat er altijd een mix van mannen en vrouwen is. Iedere week controleren we of de accommodatie wordt schoongemaakt. We geven ook feedback wat we hebben geconstateerd en dat wordt gewaardeerd.

Is jullie plan duurzaam?
In het eerste plan zouden wij het gebouw verwarmen met restwarmte uit de beide glastuinbouwbedrijven, welke daar wordt opgewerkt middels een WKK. Echter gedurende het ontwerp hebben we gekozen om dit energieneutraal te maken aangezien duurzaamheid een belangrijk speerpunt is van onze bedrijven. Dus hebben we gekozen voor een aardwarmtepomp en op het dak liggen 331 zonnepanelen, welke ervoor zorgt dat we op jaarbasis zelfvoorzienend zijn.

Heb je nog tips voor ondernemers met plannen?
Vat communicatie niet te licht op. Tijdens de bouw is de Omgevingsdialoog belangrijk. Dit kost je extra tijd maar deze tijd verdien je waarschijnlijk terug doordat er meer draagvlak voor je plan is en er geen bezwaar wordt ingediend.

Wij raden ook aan om in de appartementen in alle talen de huisregels neer te leggen. Dit geeft structuur en schept duidelijkheid. Ook is het geven van feedback op het al dan niet naleven van de regels belangrijk dus doe dit minimaal 1x per week.

Tips: huisvesting & omgang met gemeente
Glastuinbouw Nederland heeft meerdere ondernemers geïnterviewd over dit onderwerp. Vanuit deze interviews is hieronder een aantal aandachtspunten op een rij gezet die ondernemers helpen in de omgang met de gemeente in relatie tot huisvesting.

 • Overal gemeentebeleid
  Zorg dat er in iedere gemeente beleid is voor de huisvesting van arbeidsmigranten dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Beleid opstellen kost op korte termijn tijd die op middellange en lange termijn wordt terugverdiend omdat er kaders zijn. Het verdient ook de aanbeveling dat dit beleid regionaal is afgestemd zodat er eenduidig beleid in de regio is.
 • Duidelijke beleid
  Stel ondubbelzinnige en concrete beleidsregels op zodat ondernemers vooraf weten waar ze aan toe zijn en ambtenaren initiatieven eenvoudig kunnen toetsen.
 • Contactpersoon gemeente
  Zorg voor 1 contactpersoon per gemeente die interne afhandeling bewaakt en aanspreekpunt is voor het bedrijf. Deze contactpersoon moet wel gezag in de organisatie hebben om zaken vlot te trekken. Laat dit de initiatiefnemer niet zelf doen want die weet niet hoe interne processen werken.
 • Creëer een open en transparante overlegstructuur
  Er is veel wantrouwen naar de overheid. Als aanvragen niet tijdig worden beantwoord is terughoudendheid bij ondernemers om hierover vragen te stellen. Er is angst voor vervelende consequenties voor bestaande vergunningen of andere aanvragen.
 • Opstellen werkproces
  Stel een duidelijk werkproces op voor aanvragen: concrete indieningsvereisten, doorlooptermijnen en planning besluitvorming. Dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
 • Voldoende ambtelijke capaciteit
  De woningmarkt is behoorlijk overspannen en vestiging van arbeidsmigranten op eigen terrein kan lokale verlichting geven op de woningmarkt.

Deze publicatie is gemaakt op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Glastuinbouw Nederland - © 2024