Kamerbreed kritische vragen over nut, noodzaak en uitvoerbaarheid wetsvoorstel fiscale maatregelen

De Tweede Kamer heeft grote bedenkingen bij de nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van de voorgestelde fiscale maatregelen voor de glastuinbouw. De zorgen over de impact van deze belastingen op het toekomstperspectief van telers, het CO2-sectorsysteem en de elektriciteitsopwekking in Nederland zijn onder politieke partijen groot. Kamerbreed werden er daarom kritische vragen gesteld aan het kabinet over het wetsvoorstel. Glastuinbouw Nederland verwelkomt de inzet van de Kamer op dit cruciale dossier.

Op 5 oktober dienden de fracties VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, SGP en BBB en lid-Omtzigt 13 pagina’s aan schriftelijke vragen in over het Wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland had eerder Kamerbreed inbreng geleverd voor dit overleg van de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Daarnaast zijn er de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met Kamerleden van zowel oppositie als coalitie alsook het kabinet over de gevolgen van dit wetsvoorstel.

Grote zorgen over toekomstperspectief
De Kamer valt met name over de forse impact die fiscale maatregelen zullen hebben op de sector. Waar het coalitieakkoord een opbrengst van slechts €133 miljoen raamde, verwachten WEcR en Trinomics eerder dat de lasten in 2030 zullen oplopen tot ruim €600 à €740 miljoen. VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, BBB en lid-Omtzigt vragen zich af hoe het kabinet dit verschil verklaart. Wat betekent deze lastenverzwaring voor de bedrijfscontinuïteit, ook in relatie tot de internationale concurrentiepositie van de sector? Gezien de grote effecten op het handelings- en toekomstperspectief van telers, willen partijen weten hoe het kabinet deze voorstellen beoordeelt in het kader van de gemaakte afspraken in het convenant. Kunnen de klimaatdoelen niet ook worden geborgd via het hernieuwde CO2-sectorsysteem, vragen partijen zich terecht af.

Kamerleden maken zich niet alleen zorgen over impact op kleine, middelgrote en extensieve telers, maar ook op de warmtetransitie. Genoemde partijen vrezen dat afschaffing van de WKK-vrijstellingen mogelijk tot meer CO2-emissies door gas- en kolencentrales leidt. Het kabinet moet daarom beter uitleggen welke doelen deze belastingvoorstellen precies dienen en welke kansen het ziet om de energietransitie in de glastuinbouw te versnellen. D66 wil daarom weten wat de effecten zijn als deze wet geen doorgang vindt en of er mogelijkheden zijn om de lasten voor telers te dempen.

Daarentegen pleit GroenLinks/PvdA juist voor het versneld doorvoeren van deze fiscale maatregelen. De gezamenlijke fractie stelt dat ze haaks staan op de Nederlandse klimaatdoelen en Europese marktafspraken. GroenLinks/PvdA vraagt het kabinet derhalve of het verlaagd tuinbouwtarief niet al per 2024 volledig kan worden afgeschaft en of de regeling voor het inperken van de WKK-vrijstellingen niet kan worden vereenvoudigd.

Vervolgoverleg 18 oktober
Het is nu aan staatssecretaris Van Rij voor Fiscaliteit en Belastingdienst om deze vragen voor het commissiedebat Financiën op 18 oktober namens het kabinet te beantwoorden. In dat debat spreekt de Kamer met een brede kabinetsdelegatie over zijn belastingplannen voor 2024. Ook dit wetsvoorstel staat dan opnieuw op de rol. In aanloop naar dat debat blijft Glastuinbouw Nederland in nauw contact met kabinet en Kamer over de effecten van deze fiscale maatregelen.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024