Kwaliteitsborger moet (ver)nieuw(d) bouwwerk goedkeuren voor ingebruikname

Op 1 januari 2024 treedt Omgevingswet in werking. Naast deze Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. In deze wet is geregeld dat de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk, zoals geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) die aan de Omgevingswet hangt, van de gemeente naar een onafhankelijke partij gaat. De toetser aan deze eisen wordt de zogenoemde kwaliteitsborger genoemd. Een bouwwerk mag volgens de Wkb niet eerder in gebruik genomen worden dan het moment dat de kwaliteitsborger het bouwwerk heeft goedgekeurd (gereedmelding).

Gefaseerde invoering
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt in fases ingevoerd. Dat betekent dat per 1 januari 2024 niet voor elk te bouwen bouwwerk deze wet van toepassing is. De inwerkingtreding is gekoppeld aan zogenaamde ‘gevolgklasses’. Kassen, bedrijfsruimten en andere bouwwerken (silo’s, tanks, etc.) bij glastuinbouwbedrijven vallen onder gevolgklasse 1. Daarnaast is in september 2023 door de minister een knip gemaakt in nieuwbouw en verbouw.

Nieuwe bouwwerken voor glastuinbouwbedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 gereedgemeld worden door een kwaliteitsborger. Bij verbouwing van een kas of ander bouwwerk uit gevolgklasse 1 geldt die verplichting vanaf 1 juli 2024; een half jaar uitstel dus.

Kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger die wordt gecontracteerd is onafhankelijk. Hij mag op geen enkele manier in een andere rol (dan als kwaliteitsborger) betrokken zijn bij het betreffende bouwproject. Dit betekent dat de kwaliteitsborger geen partij mag zijn die in een andere rol betrokken is bij ontwerp, advisering, productie, levering, installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft. Een architect, adviseur, bouwer of een projectontwikkelaar kan dus geen kwaliteitsborger zijn in een project waar hij zelf direct of indirect ook bij het bouwproces is betrokken. Het verdient de aanbeveling de controle door de kwaliteitsborger in de bouwplanning op te nemen.

Beschikbaarheid
De Eerste Kamer overwoog in oktober uitstel van de invoering van de Wkb wegens een verwacht gebrek aan kwaliteitsborgers. Glastuinbouw Nederland maakt zich dan ook zorgen over de beschikbaarheid kwaliteitsborgers. Glastuinbouwbedrijven bevatten zeer specifieke bouwwerken, waar de nodige specialistische kennis voor nodig is. Kwaliteitsborgers specifiek voor de glastuinbouw lijken dan ook nog niet in grote getale voor handen. Dit kan vanaf 1 januari 2024 mogelijk leiden tot ongewenste vertraging bij oplevering van het (nieuwe) bouwwerk.  

Dominique van der Hoeven

Glastuinbouw Nederland - © 2024