Maak Nederlandse land- en tuinbouw klimaatkampioen

Nederland staat aan de vooravond van een ongekend grote transitie. In reactie op de Kamerbrief van minister Jetten voor Klimaat en Energie roepen partijen aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik op hun unieke oplossingen voor de klimaattransitie te verzilveren. Realisatie van de transitie vraagt niet alleen passend gereedschap, maar ook eerlijke erkenning van CO2-winsten en een realistisch tijdspad.

Bekijk de informatie rondom de kamerbrief hier.

De sector wordt hard geraakt door klimaatverandering. Daarom heeft de agrosector in het Klimaatakkoord extra ambitie getoond. Mits passende regelgeving, voldoende budget en versnelde procedures worden verstrekt. Tot op heden ontbreekt echter concreet instrumentarium om dit te stimuleren.

Een sector met ambitie, maar zonder gereedschap
De Transitie- en Klimaatfondsen bieden unieke kansen om te investeren in verduurzaming. Nu ligt in deze fondsen de focus nog vooral op opkoop en sanering. Innovatie levert echter op de lange termijn veel meer CO2-emissiereductie op. Vergroening vraagt ook herziening van stokkende subsidies als SDE++. Blijft de koppeling met gasprijs gehandhaafd, dan staken duurzame projecten en gaan bedrijven terug op gas. Versnelde toegang tot de fondsen of andere financiële middelen kan dit tegengaan en de transitie versnellen. Zeker nu omdat er al grote duurzaamheidsprojecten op de plank liggen.

Om de sector versneld van het gas af te koppelen heeft infrastructuuruitbreiding van warmte, waterstof en elektriciteit prioriteit. Juist rondom land- en tuinbouwbedrijven. Enerzijds kan op boerenerven aanzienlijke zon- en windenergie, aardwarmte of waterstof worden opgewekt. Anderzijds hebben onze bedrijven de capaciteit om als waterstof-, warmte- en elektriciteitsbuffer te dienen. Zo ontlasten we het net en maken we in Nederland optimaal gebruik van beschikbare duurzame energie.

Eerlijke erkenning van CO2-winsten
Agrosectoren dragen op diverse vlakken bij aan emissiereductie, maar deze worden niet altijd aan de sector toegekend. Zo kunnen op akkers grondstoffen voor bio-based bouwmaterialen worden geproduceerd. Bij grootschalige toepassing van deze materialen kunnen enkele megatonnen CO2 worden vastgelegd. De waarde van biogrondstoffen ligt niet alleen bij het creëren van hoogwaardige (hout)producten, maar ook het daaruit voortvloeiende afval als groene transitiebrandstof. Productie van biogrondstoffen door de agrosector levert daardoor een forse klimaatwinst.

Op naar een realistisch tijdpad
De land- en tuinbouw wil en kan de nationale energietransitie een impuls geven. De ambities op het gebied van klimaat zijn door het kabinet naar boven bijgesteld. Een kas of stal gaat al snel decennia mee en met de kleine marges kent de sector lange terugverdientijden. Koerswijzigingen op een agrarisch bedrijf kosten daarom veel tijd. Boeren en tuinders hebben oplossingen. De sector staat klaar, maar heeft het Rijk nodig om versneld werkbaar en wenkend klimaatbeleid te formuleren.

Bekijk de reactie op het ontwerp namens LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland. NAJK, POV, BO akkerbouw, Nevedi en COV onderaan dit bericht bij de downloads.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024