Moties Gewasbescherming voor verdere vergroening van de glastuinbouw

Onlangs is het VAO Gewasbescherming gehouden in de Tweede Kamer. Dit is een vervolg op het eerdere Algemeen Overleg (AO) dat reeds in november vorig jaar en in februari dit jaar heeft plaatsgevonden. Zeven politieke partijen (BBB, CDA, D66, Groen Links, PvdA, PvdD en VVD) waren actief in dit debat met onder andere (demissionair) Minister Schouten. In totaal zijn twaalf moties ingediend waarvan, na stemming, er zeven zijn aangenomen, vier verworpen en één aangehouden.

Onder aanvoering van D66 zijn drie moties ingediend en aangenomen. Voor de glastuinbouw is het verzoek om de areaalgrens voor kleine gewassen in de glastuinbouw te verhogen voor groene laag risicomiddelen. Dit is van groot belang om te zorgen dat voor de kleine gewassen, waar Nederland sterk in is, sneller een breder en groener middelenpakket voorhanden komt. Hiermee ontstaat tevens een gelijker speelveld in Europa, waar lidstaten veelal een ruimere definitie hanteren voor kleine toepassingen.

Duurzaam perkgoed
Ook door D66, is samen met CDA, een motie ingediend over een apart loket bij Ctgb waarbij laag risico middelen voorrang krijgen. Schouten gaat hierop in door te kijken welke extra stappen vooruit te zetten zijn binnen het huidige Green Team van het Ctgb. De derde motie van D66, ook samen met CDA, is gericht op de biologische sector om te bekijken of het mogelijk is het aandeel biologische bloembollen en perkgoed dat wordt afgenomen door gemeenten en provincies binnen afzienbare tijd te verhogen naar minimaal 25%. Glastuinbouw Nederland vindt het een goed initiatief om een duurzaam inkoopbeleid te hanteren bij de overheid, echter duurzaam produceren is (veel) meer dan wel of niet biologisch zijn. Glastuinbouw Nederland pleit dan ook voor inkoop van duurzaam geproduceerd perkgoed uit de glastuinbouw.

Gezondheidsonderzoek
Groen Links heeft, samen met de Partij van de Arbeid, een motie ingediend over een lange termijn studie naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Deze motie is ook aangenomen. Schouten gaf aan dat het RIVM op dit moment bezig is om de mogelijkheden voor aanvullend gezondheidsonderzoek in kaart te brengen. De resultaten daarvan worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Vanuit Partij van de Dieren werd de zorg uitgesproken over het vele gebruik van mest en ‘landbouwgif’ om de exportpositie van Nederland te behouden. Worden de doelen die eerder in de nota ‘Gezonde groei, Duurzame Oogst’ staan nog behaald? Minister Schouten gaf aan dat deze zijn verwerkt in de nieuwe visie en het UP Gewasbescherming waar de waterkwaliteitsdoelen van de nota in staan, naast diverse nieuwe acties om tot een duurzame toepassing van gewasbescherming te komen.
De motie van de BBB over scherp zijn op polarisatie en valse framing op het gebied van gewasbescherming is helaas verworpen. Ook Glastuinbouw Nederland maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de maatschappij. Objectieve en heldere communicatie door de overheid draagt bij aan herstel van het onderling vertrouwen.

Imago van de sector
De laatste aangenomen motie is van het CDA, samen met CU, D66 en VVD, over een plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen. Glastuinbouw Nederland staat hier ook achter, handel in illegale middelen vormt een bedreiging voor het milieu en schaadt het imago van de sector. Glastuinbouw Nederland is verheugd dat haar inbreng bij Tweede Kamerleden daadwerkelijk is meegenomen in een aantal moties dat nu ten uitvoering ligt. Wel blijft het zoeken naar de juiste ingangen, omdat de belangen van de verschillende politieke partijen vaak ver uiteen liggen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024