Nieuwe toetredingsleeftijd pensioenregeling 18 jaar

Aan de basis van het huidige pensioenstelsel ligt de pensioenwet. Om een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken is 1 juli een nieuwe pensioenwet van kracht geworden. Deze wet zorgt voor een majeure verandering van het Nederlandse pensioenstelsel.

Solidaire pensioenregeling
Sociale partners in de land- en tuinbouw en het bestuur van BPL Pensioen zijn zich aan het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Vakbonden en werkgevers moeten hiervoor samen de komende jaren belangrijke keuzes maken. Eén van die keuzes is de keuze voor het 'type’ pensioenregeling.

In de land- en tuinbouw hebben sociale partners een voorkeur uitgesproken voor de solidaire premieregeling die het best passend lijkt voor alle deelnemers. In deze solidaire premieregeling blijft BPL Pensioen voor alle deelnemers de ingelegde premie collectief beleggen en de beleggingsopbrengsten verdelen over alle deelnemers.

Werkgevers verwachten dat de verandering van het pensioensysteem betekent dat met dezelfde kosten (of ingelegde premie) ten minste een even goede opbrengst voor deelnemers mogelijk is. Een belangrijk uitgangspunt bij het spreken over de hoogte van de premie.

Huidige regeling
BPL Pensioen heeft op dit moment een pensioenregeling met een toetredingsleeftijd vanaf 21 jaar. Voor werknemers jonger dan 21 jaar is er een aspirantenregeling. Dit sluit niet aan op de nieuwe pensioenwet.

Sociale partners in de land- en tuinbouw hebben afgesproken met ingang van 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd te verlagen van 21 jaar naar 18 jaar. Doel van dit onderdeel van de wetswijziging is het voorkomen dat jongeren een stukje pensioenopbouw mislopen.

Meer informatie
Onderdeel van onze Human Capital Agenda is goede beloning. Pensioen is inkomen voor later. Meer informatie over pensioen is te lezen op de website van het pensioenfonds BPL Pensioen. Ook over de Wet toekomst pensioenen en de gevolgen voor ons fonds en regeling is meer terug te vinden op de pagina over het nieuwe pensioenstelsel.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024