Onderzoek naar natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw in gerbera en roos

In het project ‘Natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw’ wordt onderzocht waarom sommige rozen- en gerberarassen vatbaar of resistent zijn voor echte meeldauw. Tevens wordt onderzocht of de vatbare rassen minder vatbaar kunnen worden gemaakt. In afstemming met veredelaars en telers zijn voor dit onderzoek vatbare en resistente rassen gekozen.

Voorspellingsmodel bij gerbera
In een eerste metabolietenanalyse van zestien gerberamonsters zijn specifieke planteninhoudstoffen gevonden die gerelateerd zijn aan meeldauw resistentie. Op basis van deze stoffen is een voorspellingsmodel voor meeldauwresistentie ontworpen. Om dit model te bevestigen zijn nog eens veertig monsters op metabolieten geanalyseerd en is hun resistentie of vatbaarheid middels het model voorspeld.
Deze monsters waren zo gekozen dat zowel mini als standaard gerberarassen zijn onderzocht, deels van dezelfde teler met verschillende rassen en deels dezelfde rassen van verschillende telers. Ook de eerdere analysemonsters van rassen zijn hierin meegenomen. Ondanks deze grote verschillen kon het model de resistentie goed voorspellen (76% juiste classificering voor resistentie).

Waslaag bepalend bij roos
Bij rozen is door metingen vastgesteld dat rozen die resistent zijn tegen echte meeldauw meer was op hun bladeren produceren dan vatbare rozen. In het algemeen blijken jonge bladeren meer was te bevatten dan oude bladeren. Dat kan verklaren waarom meer meeldauw aantasting op oud blad wordt aangetroffen. Door de waslaag kunnen waterdruppels makkelijker van het blad afrollen, waardoor de omstandigheden voor de kieming van meeldauwsporen minder gunstig worden. Als een waterdruppel wordt aangebracht op een blad dat in het platte vlak ligt, bepaalt de waslaag hoe bol deze druppel staat. Door de hoek te meten tussen het wateroppervlak en het blad wordt simpel en snel accurate informatie over de waslaag gegeven. Deze meting maakt het mogelijk de eigenschappen van de waslaag van grote aantallen monsters te bepalen.

In 2021 wordt onderzocht hoe de tot nu toe opgedane kennis kan worden toegepast door telers om meeldauw gevoelige planten minder vatbaar te maken.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Kennis in je Kas (KIJK), Ministerie van LNV via de Topsector T&U, Royal FloraHolland en de gewascoöperaties Roos en Gerbera. Uitvoering vindt plaats onder leiding van Kirsten Leiss namens Wageningen University & Research (business unit Glastuinbouw) in afstemming met Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland - © 2024