Overheid bezoekt praktijkprogramma weerbaar telen

De overheid heeft woensdag 5 juli het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ bezocht. Met uitleg over de innovatiekringen in de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen.

Genodigden van beleidsdirecties van het Ministerie van LNV, Ministerie van IenW, de NVWA en het Ctgb kwamen bij elkaar op de chrysantenkwekerij van U Grand in De Lier. Om zich te laten informeren over de voortgang van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ dat met LNV-steun loopt van 2022 tot 2025. Met het programma helpt LTO boeren, tuinders en kwekers op weg naar de toekomstige ambitie van overheid en bedrijfsleven: vanaf 2030 zijn teelten weerbaar en nagenoeg emissieloos.

Insectengaas in luchtramen
Het programma bestaat uit 13 pilots in diverse sectoren. Glastuinbouw Nederland voert bijvoorbeeld de pilot ‘Kas als Ecosysteem’ uit. Hiervoor wordt onder andere insectengaas in luchtramen beproefd. Doel is te voorkomen dat insecten van buitenaf in een kas kunnen vliegen, waardoor minder gewasbescherming nodig is. Pilotleider Jeannette Vriend gaf uitleg over de verschillende deelpilots die binnen het programma ‘Kas als Ecosysteem’ worden uitgevoerd. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar een beter beheersingssysteem van bladluis én Nezara in paprika en wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gewasgaas in de gewasgroep potplanten en naar de schonere start potplanten. Daarnaast gaat dit jaar een pilot worden uitgevoerd om de bodemweerbaarheid op een radijsbedrijf te verbeteren.

De grote pilot gaas in de ramen opgestart, waarin naast UGrand (chrysant) ook bedrijven met gerbera, roos, orchidee, komkommer en tomaat meelopen.  Guido Halbertsma, produktmanager bij Van Iperen, gaf ten aanzien van de resultaten uit de sierteeltpilot een toelichting.

Vervolgens liet Dennis Ammerlaan, jonge ondernemer van U Grand, de chrysantenteelt met insectengaas in de ramen zien. Net als andere telers was hij huiverig om gaas toe te passen; zou het kasklimaat erdoor veranderen? Gaas blijkt wel te werken: minder insecten in de nieuwe kas van U Grand, minder gewasbescherming nodig. "En de chrysanten zijn er kwalitatief goed te telen.”

Uitleg programma, expertteam en innovatiekringen
Daarna gaf programmaleider Bart Jan Wulfse in het World Horti Center een toelichting op het LTO-praktijkprogramma. Timo Sprangers (Wageningen UR) lichtte de rol en resultaten toe van het expertteam Geïntegreerde onkruidbeheersing, waarin praktijkervaringen, knelpunten en technische ontwikkelingen in diverse open teelten worden uitgewisseld. Tot slot presenteerde Arno Engels de aanpak van innovatiekringen in onze sector: waarin groepjes kwekers onder begeleiding van adviseurs werken aan praktische vraagstukken rond weerbaar telen.

LTO Bomen en vaste planten en Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024