Reactie op voorstel ruimtelijke ontwikkeling door provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een voorstel gedaan voor ruimtelijke ontwikkeling van Brabant voor de komende 25 jaar. ZLTO wijst in een reactie mede namens Glastuinbouw Nederland nadrukkelijk op het waarborgen van de voedselproductie.

In opdracht van het Rijk kijkt iedere provincie momenteel naar har toekomstige ruimtelijke inrichting en legt dit vast in een ‘ruimtelijk voorstel’. Gezamenlijk zijn dit de bouwstenen voor de rijksnota Ruimte. Die schetst de contouren van de ruimtelijke inrichting van ons land in 2050.

Impact op het erf
Een ‘ruimtelijk voorstel’ is een verkenning van hoe de ruimte in Noord-Brabant benut gaat worden aan de hand van drie perspectieven: verstedelijking, landelijk gebied en klimaat & energie. Wendy Klijn, regiocoördinator Brabant/Zeeland, legt het belang van het voorstel uit. "Dit heeft direct invloed op wat je in de toekomst met je bedrijf kunt. Dit voorstel gaat de regelgeving op je erf bepalen."

Betaalbaar voedsel
Het voorstel heeft op termijn invloed op de voedselproductie in de provincie. Wij willen betaalbaar voedsel produceren voor inwoners van Nederland en ook daarbuiten. Als je dan de ruimtedruk in Brabant bekijkt, dan staat die productie onder druk. Daar ligt ook onze zorg. Als je de ambities van de provincie opstapelt, zou het landbouwoppervlak verkleind moeten worden."

Reactie ZLTO
ZLTO heeft afgelopen week met een brief, gereageerd naar het Brabantse college op het ruimtelijk voorstel. Dit zijn de hoofdlijnen van de reactie:

  • We maken ons zorgen over de druk op agrarische grond door verzilting in West-Brabant, kwel in de Naad van Brabant (scheidingsgebied zand en klei) en de zones rond beekdalen. Met de zorgen over beschikbaarheid van voldoende betaalbaar voedsel is dit een kritiek punt. We vinden dat bescherming van goede landbouwgronden te weinig is geborgd, wat naar onze mening cruciaal is voor de sector en voor de voedselproductie.
  • We pleiten voor een eigentijds watersysteem: het aanpassen van het watersysteem naar de gewijzigde omstandigheden en geen systeemherstel (niet terug naar vroeger).
  • Gezien de toenemende ruimtedruk pleiten we voor een slimme manier van plannen waarbij zoveel mogelijk functies gecombineerd worden. Denk aan agrarische activiteiten in combinatie met natuurontwikkeling en -beheer.
  • We ondersteunen de visie van de provincie op biologisch en natuurinclusief ondernemen, maar missen andere ontwikkelrichtingen. Er zijn immers meerdere transitiesporen. Als er minder grond beschikbaar blijft voor voedselproductie, dan is het belangrijk dat er meer mogelijkheden komen voor intensieve innovatieve teelten met kassen en teeltondersteunende voorzieningen en voor efficiënte veehouderij. Dit wordt nu onvoldoende erkend.
  • We waarderen het dat Noord-Brabant ambieert niet enkel de doorvoerroute te worden voor internationale industrieregio’s. Goed dat de provincie zich ook inzet om aan te takken op de infrastructuurnetwerken, zodat deze ook bijdragen aan de Brabantse economie. Juist de glastuinbouw kan een belangrijke rol vervullen in de regionale energievoorziening. We zien op locaties waar goede mogelijkheden zijn voor het gebruik van de beschikbare energie voor de glastuinbouw graag ruimtelijke mogelijkheden voor kassen.

Over het ruimtelijke voorstel van de provincie Zeeland valt op dit moment nog niets te zeggen.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024