Reguleren grootschalige zonneparken op kasdek wordt onderzocht

Medio dit jaar bracht Glastuinbouw Nederland haar standpunt ten aanzien van zonnepanelen op kasdek in toekomstbestendige glastuinbouwgebieden naar buiten. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, gewenste ontwikkelingen en innovaties te stimuleren is regulering van het nu nog vergunningsvrij realiseren van zonnepanelen op een kasdek noodzakelijk.  

Bekijk het standpunt van Glastuinbouw Nederland ten aanzien van zonnepanelen op kasdek.

Zorgen
Een half jaar verder constateert Glastuinbouw Nederland dat ondertussen bijna 100 hectare aan kassen in toekomstbestendige gebieden is bedekt met zonnepanelen en hieronder van enige vorm van bedrijfsmatige teelt van gewassen geen sprake is. Al eerder sprak Jean Aerts, voorzitter van Glastuinbouw Nederland afdeling Limburg, zijn bezorgdheid uit over de ontwikkeling. Ondertussen worden nog steeds ondernemers benaderd om kasdek beschikbaar te stellen en kassen gekocht voor uitsluitend “verhoogde zonneweides”.

Reguleren
Glastuinbouw Nederland zet, net als demissionair minister De Jonge in zijn ‘voorkeursvolgorde zon’, in op regulering van meervoudig ruimtegebruik bij zonnepanelen, zoals dit op bedrijfsruimten en bassins al gebeurt. Vanuit de samenwerking in Greenports Nederland onderzoekt Glastuinbouw Nederland samen met het Ministerie van LNV, EZK en BZK de mogelijkheden om zon op kasdek te reguleren en meervoudig ruimtegebruik te bevorderen. Het onderzoek laat onverlet dat er ook wenselijke transformaties zijn. Op solitaire locaties, zonder dat meervoudig ruimtegebruik nodig of wenselijk is, kan zon op kasdek een uitloopoptie zijn voor een stoppende ondernemer. Van belang is dan wel dat gemeenten deze transformatie ondersteunen en de juiste vergunningen worden verstrekt om dit te faciliteren.

Subsidies
Glastuinbouw Nederland is daarnaast betrokken bij onderzoek naar de rechtmatigheid van afgegeven en aangevraagde subsidies (SDE) aan marktpartijen die zonnepanelen op kassen in toekomstbestendige glastuinbouwgebieden hebben gelegd of willen leggen, zonder dat hieronder geteeld wordt. De beoordeling over de uiteindelijke rechtmatigheid van SDE toekenning, als bijvoorbeeld niet aan bestemmingsplan wordt voldaan (het kweken van gewassen), is aan het bevoegd gezag.

Innovaties
Voor meervoudig ruimtegebruik bij geïntegreerde zonne-opwek in kassen is momenteel nog geen rendabele business case voor handen. Verdere innovaties en dalende kostprijzen van kansrijke ontwikkelingen zijn dan ook wenselijk. Onderzoek hiernaar zal, onder andere via onze programma’s als ‘Kas als Energiebron’, de komende jaren worden voortgezet.

Dominique van der Hoeven

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024