Situatie droogte binnen Hoogheemraadschap van Delfland

Goed oppervlaktewater is een belang van zowel Delfland als de glastuinbouwbedrijven die oppervlaktewater gebruiken als gietwater. Door de uitzonderlijke situatie van aanhoudende droogte en een historisch lage Rijnafvoer wordt het elke week een grotere uitdaging om de huidige waterkwaliteit te behouden. Onderstaande informatie is opgesteld in samenspraak met Hoogheemraadschap van Delfland op basis van de situatie tot maandag 15 augustus. Doel is de glastuinbouw tijdig te informeren.

“Voor onze aanvoer zijn wij afhankelijk van twee bronnen, het Brielse Meer en het regionale aanvoersysteem ‘KWA’. Door de voorspelling van de dalende rivierafvoer en een ongunstige windrichting, ligt verzilting van deze beide bronnen op de loer. Als dat daadwerkelijk gebeurt, is het denkbaar dat wij tijdelijk minder water kunnen innemen om het systeem door te spoelen en verzilting tegen te gaan”, zo geeft Martijn Näring, beleidsadviseur bij HH Delfland aan.

Verdergaande maatregelen
Binnen het beheersgebied van Delfland geldt al een schutbeperking waardoor het hoogheemraadschap in staat is om met de huidige aanvoercapaciteit het waterpeil in het werkgebied te handhaven en de waterkwaliteit binnen acceptabele grenzen te houden. “Als de wateraanvoer situatie verslechtert, is het niet uit te sluiten dat we verdergaande maatregelen moeten nemen. Daaronder wordt onder andere ook gekeken om de doorspoeling met het gemaal JJJM van der Burg te beperken.”
Telers die oppervlaktewater gebruiken voor hun teelt, krijgen het dringende advies om de kwaliteit van het oppervlaktewater extra in de gaten te houden. “Delfland doet uiteraard zijn uiterste best om te zorgen dat de telers nog beschikking houden over oppervlaktewater voor gietwater van voldoende kwaliteit”, geeft Martijn Näring aan.
Deze week – de week van maandag 15 augustus - wordt er naar verwachting meer bekend over het al dan niet treffen van aanvullende maatregelen.

Klik hier voor meer informatie.

Guus Meis

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024