Start verkenning mogelijkheden energieverduurzaming glastuinbouw Zeeland

Glastuinbouw Nederland is dit voorjaar, in nauwe samenwerking met ondernemers in de vijf glasgebieden in Zeeland, betrokken gemeenten (Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen) en de provincie, gestart met een gebiedsgerichte energieaanpak.

Naast het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de energievoorziening is het project gericht op een goede samenhang met de Regionale energiestrategie in Zeeland en het realiseren van duurzame oplossingen voor met name de gebouwde omgeving, industrie en de land- en tuinbouw.        
Recent zijn vertegenwoordigers van de verschillende glasclusters en ambtenaren van betrokken gemeenten en van de provincie Zeeland bijeengekomen om de voortgang van de inventarisatie en de vervolgacties te bespreken. Naar aanleiding van de door Glastuinbouw Nederland uitgevoerde energie-inventarisatie zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd door Hans van den Berg, beleidsspecialist Energie.

Bevordering energietransitie
Hieruit blijkt dat per cluster grote verschillen bestaan in de behoefte naar warmte, CO2 en elektriciteit. Ook zijn de mogelijkheden voor geothermie, restwarmte, biomassa en elektrische opties in de gebieden verschillend. De vijf glastuinbouwclusters in Zeeland zijn actief op zoek naar alternatieve vormen van warmtevoorziening,CO2 en elektriciteit ter vervanging van aardgas en lopen tegen interessante oplossingen aan. Ze lopen echter ook nog op diverse zaken vast. In dit proces met ondernemers en overheden wordt gezamenlijk gewerkt aan initiatieven ter bevordering van de energietransitie.
Tevens is aandacht gevraagd voor de positie van de solitaire bedrijven waarbij dezelfde vraagstukken spelen, maar de mogelijkheden voor oplossingen beperkter zijn. Op het moment dat de inventarisatie eind 2020 gereed is, worden vervolgstappen gepland.

Frits van Dijkman

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024