Succesvolle aftrap versnelde terugkoppeling waterkwaliteit

Op 22 november vond de succesvolle startbijeenkomst plaats over snellere terugkoppeling door waterschappen aan agrarische ondernemers over de waterkwaliteit. Met een snellere terugkoppeling kunnen ondernemers tijdiger effectieve maatregelen nemen om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. Dit is een eerste stap richting doelsturing, waarvan LTO groot pleitbezorger is. De bijeenkomst was een initiatief van LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Croplife NL, Unie van Waterschappen en de ministeries van I&W en van LNV.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de motie van Tweede Kamerlid Pieter Grinwis uit maart 2023. Hierin werd de regering opgeroepen waterschappen te stimuleren om sneller en frequenter de gegevens over waterkwaliteit met de land- en tuinbouwsector te delen. Op die manier kunnen bedrijven adequaat ingrijpen indien nodig.

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere een inspirerend voorbeeld uit de glastuinbouw gepresenteerd. Glastuinbouw Nederland bespreekt elk kwartaal de monitoringsresultaten met Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Eventuele normoverschrijdingen worden per gebied gedeeld met de ondernemers. Zo zien bedrijven hoe de waterkwaliteit in het eigen gebied ontwikkelt. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om veranderingen door te voeren op het eigen bedrijf.

Inspiratie
Zowel waterschappen als sectoren waren positief over de gepresenteerde voorbeelden op de bijeenkomst. In verschillende regio’s en sectoren werken waterschappen en bedrijfsleven al samen om resultaten van de monitoring versneld te delen met de bedrijven. In de toekomst is het doel om op deze manier meer bedrijven te inspireren een vorm te vinden in samenwerking met het waterschap voor hun specifieke gebied.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024