Tarieven energiebelasting in belastingplan 2023

Uit de memorie van toelichting van het Kabinet bij het belastingplan voor 2023 zijn ook de tarieven voor de energiebelasting te destilleren. Hierin is rekening gehouden met de afspraken uit het coalitieakkoord en ook met de recente wijzigingen als gevolg van de introductie van een prijsplafond.

In het belastingplan 2023 wordt de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) geïntegreerd in de reguliere belastingtarieven. Let op: de tarieven van het verlaagd tuinbouw tarief ketelgas lopen in de tabel door t/m 2029, maar worden dus vanaf 2025 afgeschaft! De tarieven in de tabel worden door de bureaus Berenschot en Kalavasta ook gehanteerd bij hun studie naar het nieuwe sectorsysteem voor de glastuinbouw, dat vanaf 2025 in werking treedt.

Afschaffen verlaagd tuinbouw tarief ketelgas
In het huidige coalitieakkoord is bepaald om per 1 januari 2025 het verlaagd tarief glastuinbouw af te schaffen. Glastuinbouwbedrijven gaan daarmee voor ketelgas binnen schijf 1 en 2 het reguliere tarief in de energiebelasting betalen.

Inperken WKK vrijstelling vanaf 2025
Ook is in het coalitieakkoord bepaald om per 1 januari 2025 voor installaties met warmtekrachtkoppeling (WKK-installaties) de vrijstelling in de energiebelasting te beperken tot elektriciteit die op het net wordt gezet. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe gas en elektriciteit, dat wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie, en mogelijk ook warmte te splitsen in een belast en onbelast deel.
De eerste analyse van Glastuinbouw Nederland is dat de splitsing plaatsvindt aan de hand van de energetische inhoud van de outputstromen. Onbelast blijft dan het gas dat wordt gebruikt voor de opwek van elektriciteit voor het net. Belast wordt gas voor de productie van bruikbare warmte en de opwek van elektriciteit dat zelf wordt verbruikt.

Impactanalyse over grote belastingwijzigingen 2025
Omdat afschaffing van het verlaagd tuinbouwtarief ketelgas en de inperking van de WKK-vrijstelling verregaande gevolgen hebben voor de glastuinbouwsector, is er in het voorjaar een motie ingediend (en aangenomen) om dit jaar met een onafhankelijke impactanalyse te komen. De Kamerbrief van 22 april jongstleden van het Kabinet aan de Tweede Kamer bevestigt dat deze dit najaar moet worden opgeleverd. Glastuinbouw Nederland is erg kritisch op het eventueel belasten van het nuttig gebruik van de restwarmte, omdat dat juist de kracht en efficiëntie van de WKK is.
In december komt de ondernemersgroep Energiebeleid weer voor overleg bij elkaar. Op basis van de uitkomsten van deze impactanalyse, waar we met smart op wachten, kan Glastuinbouw Nederland hierop acteren.

Klik hier voor de memorie van toelichting.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024