Tijdelijke vrijstelling Verimark afgegeven

Mede op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Verimark voor de bedekte substraatteelt van tomaten ter bestrijding van wittevlieg, de overbrenger van Tomato chlorosis virus (ToCV). Verimark met de werkzame stof cyantraniliprole is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling.

Deze vrijstelling is 26 februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gaat in vanaf 27 februari 2019 gedurende 120 dagen. Deze vrijstelling is van belang om Nederland ToCV-vrij te krijgen, aangevuld met een hygiëneprotocol. Het protocol is gericht op een beheerstrategie tijdens de opkweek en de teelt en eliminatie bij iedere teeltwisseling. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Ketenbreed sectorplan
De vrijstelling is onderdeel van een ketenbreed sectorplan, waarvoor Glastuinbouw Nederland samen met Plantum en GroentenFruit Huis in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol heeft opgesteld. Bij de opkweek draait het protocol om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg. Het moet resulteren in levering van schoon plantmateriaal aan telers, dat vrij is van wittevlieg en ToCV. Ook houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt meteen moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Voor teeltbedrijven staat hygiënisch werken voorop. Aansluitend is goede training van het personeel op het signaleren van aanwezigheid van wittevlieg en ToCV in het gewas vereist. Zowel kaswittevlieg en Bemisia worden aangepakt met biologische bestrijders middels inzet van de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Voor correctie is nu ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024