Tuinbouwakkoord zet bedrijven van Glastuinbouw Nederland op de kaart

Glastuinbouw Nederland ondertekende vandaag samen met tientallen andere sectororganisaties en -bedrijven het Nationaal Tuinbouwakkoord. “Voor de glastuinbouwsector is dit een belangrijke eerste stap van een intensieve samenwerking tussen de Rijksoverheid, provincies, Greenports NL, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit akkoord biedt de Nederlandse glastuinbouw een energieke impuls op het gebied van plantgezondheid, arbeidsmarkt, energieverduurzaming en de modernisering van het teeltareaal,” aldus Sjaak van der Tak.

Via zeven prioriteiten zet de gehele tuinbouwsector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Deze prioriteiten zijn energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten en mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering. De rode draad van de gemaakte afspraken is het in praktijk brengen van de circulaire tuinbouw. Hiermee wil Glastuinbouw Nederland resultaat bereiken, namelijk gezonde voeding en gezonde leefstijl voor mensen, door gezonde teelten en gewassen in de productie van de groente-, fruit- en sierteeltsector, klimaatneutrale energie, schoon water en een leefbare omgeving in de glastuinbouwgebieden, alsmede goed opgeleid personeel in deze sterke bedrijfstak, met een hoge exportwaarde voor Nederland. De gekozen richting sluit naadloos aan bij de Verantwoorde Glastuinbouw, dé toekomstvisie van Glastuinbouw Nederland, met de Circulaire Kas als leidraad. 

Van der Tak: “Dit akkoord is een extra stimulans om de gehele keten van de glastuinbouw aantrekkelijker, duurzamer en vitaler te maken. We hebben als sectorpartijen gehoor gegeven aan het verzoek van minister Schouten om de gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen. Nu verwacht ik van de minister realistische wet- en regelgeving om de transitiepaden op een economisch en maatschappelijk verantwoorde manier af te kunnen leggen.”

Op basis van het Tuinbouwakkoord gaan transitietafels met de thema’s aan de slag. De beleidsspecialisten en voorzitter van Glastuinbouw Nederland zijn hierbij nauw betrokken. Per thema worden meetbare doelstellingen op korte en lange termijn vastgesteld. Glastuinbouw Nederland heeft daarbij de wens om de doelstellingen op voortgang te monitoren om ook maatschappelijk verantwoording af te kunnen leggen. Een sector die zich bewust is van haar positie en rol in de samenleving en hierover transparant naar buiten treedt, kan rekenen op draagvlak in de maatschappij. 

Bekijk ook het persbericht van Greenports Nederland en de Kamerbrief.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024