Tweede kamer vraagt aandacht voor elektrificatie en CO2-hergebruik in glastuinbouw

Met het aannemen van de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw op 19 december 2023 door de Eerste Kamer is er na twee jaar onzekerheid een pad afgesproken. Dit pad is misschien niet perfect, maar geeft ondernemers wél duidelijkheid en zekerheid om vooruit te kunnen plannen. Echter, om onze klimaatdoelen te halen zijn financiële prikkels alleen niet voldoende. Ook de juiste voorwaarden zijn essentieel. Glastuinbouw Nederland riep daarom de Tweede Kamer op om hiervoor aandacht te vragen. Tijdens het Commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie van 8 februari 2024 gaven verscheidene Kamerleden hier gehoor aan.

Oplossen knelpunten elektrificatie noodzakelijk voor energietransitie
Ondernemers zetten op het moment fors in op elektrificatie om hun warmtevraag te verduurzamen. De continue overschrijding van de EG-regeling laat die ambitie zien. Om elektrificatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om knelpunten op te lossen. In antwoord op de vragen hierover van Kamerleden van de CU, Groenlinks-PvdA, PVV, VVD, SGP sprak minister Adema van LNV allereerst zijn waardering uit voor de glastuinbouwsector.

De minister gaf aan trots te zijn op de glastuinbouw, vanwege de ambities van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn en ook omdat de glastuinbouw de eerste sector is met een eigen CO2-sectorsysteem. Aanvullend gaf de minister aan dat elektrificatie belangrijk is, maar dat zijn focus vooral ligt op aardwarmte en geothermie. Echter, vanuit de Tweede Kamer werd onder andere door de PVV gewezen op het feit dat dit voor solitaire glastuinbouwbedrijven vaak geen optie is, waarbij een solitair glasgroentenbedrijf uit West-Brabant als voorbeeld werd genoemd. De minister gaf aan graag meer over dit voorbeeld te horen.

Hergebruik biogene-CO2 in de glastuinbouw
Ook was er aandacht voor het afvangen van biogene-CO2 voor hergebruik in de glastuinbouw in plaats van onder de grond te stoppen. Door het uitfaseren van het gebruik van aardgas verdwijnt de belangrijkste bron van CO2 die nodig is voor groei van gewassen. De glastuinbouw is al jarenlang bezig om het gebruik van CO2 te minimaliseren en daarnaast alternatieve (bio-)CO2-bronnen te zoeken. Op dit moment lopen er verschillende projecten met SDE++ subsidie waarvan de toekomst nog onzeker is vanwege onvoorziene kostenstijgingen.

Tijdens het Commissiedebat werd de minister gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om deze financiële tekorten op te lossen zodat de projecten doorgang kunnen vinden. Minister Adema gaf aan hier met de sector over in gesprek te gaan.

Glastuinbouw van grote toegevoegde waarde voor de toekomst
Tijdens het Commissiedebat werd ook kort gesproken de uitingen die DNB eerder heeft gedaan over de toegevoegde waarde van de glastuinbouwsector. Zo greep de VVD de gelegenheid aan om te benadrukken dat de innovatieve glastuinbouw van grote toegevoegde waarde is voor Nederland en Europa en dit in de toekomst, vanwege onder meer klimaatverandering, alleen nog maar groter wordt.

Kyra Broeders

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024