Veel gebeurd met aanbevelingen aanjaagteam Roemer

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep. Eind 2020 is het rapport van de commissie Roemer ‘Geen tweederangsburgers’ uitgekomen. Dit rapport bevat een vijftigtal aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen.

Ook Glastuinbouw Nederland spant zich extra in en maakt dit concreet in het Masterplan Internationale Werknemers.

De Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 van januari 2023 rapporteert over de voortgang op de landelijke uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Een aantal belangrijke ontwikkelingen uit deze rapportage en ons masterplan voor de Glastuinbouw staat in dit nieuwsbericht.

Verplichte certificering uitzendbureaus
Het wetsvoorstel zal op korte termijn aan de Raad van State voor advies worden aangeboden. Daarna wordt het bij de Tweede Kamer ingediend. Er wordt toegewerkt naar het zo vroeg mogelijk in werking treden van de certificeringsplicht. Het nieuwe stelsel bestaat echter uit een aantal onderdelen, die tijd vragen om ontwikkeld te worden. Denk aan een certificerende instelling en inspecterende instellingen. Samen met LTO Nederland denken en praten wij in deze werkgroepen mee.
Vooruitlopend op de wet hebben wij de afspraak dat leden van Glastuinbouw Nederland uitsluitend werken met SNA gecertificeerde uitzendbureaus. Een verplichte certificering voor alle uitzendbureaus sluit aan op de door ons gewenste kwaliteit.

De Wet Goed Verhuurderschap
In juni 2022 is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Bijvoorbeeld de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst te houden.
Goed werkgeverschap vraagt om professioneel en sociaal personeelsbeleid. Niet alleen goed zorgen voor de werknemers als groep, maar juist ook oog hebben voor het individu. Bij internationale werknemers is goede huisvesting voor ons onlosmakelijk verbonden, een gedeelde verantwoordelijkheid in de arbeidsrelatie.

Informatievoorziening
Het ministerie van SZW is een campagne op sociale media gestart, waardoor arbeidsmigranten in verschillende talen worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Ook worden zij gewezen op de informatie op www.workinnl.nl, die momenteel in negen talen beschikbaar is.
Wij weten dat werkgevers een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening aan internationale werknemers. Met een speciale nieuwsbrief ondersteunen wij onze leden bij deze rol en verwijzen wij onder andere naar deze website. Sociale partners hebben in de cao voor uitzendkrachten afspraken gemaakt over het tegengaan van huisuitzettingen en schulden bij de werkgever, en voor nieuwe uitzendkrachten een gegarandeerd minimumloon (en werk) voor de eerste twee maanden vastgelegd.

Kortom
Er is veel gebeurd met de aanbevelingen van het aanjaagteam Roemer. Veel zaken zijn op landelijk niveau en in onze sector op gang gebracht en vragen nu om doorpakken. Een aantal complexe vraagstukken vraagt langdurig om onze inzet.
Het is belangrijk om samen tijd en energie te blijven steken om internationale werknemers een goede werkplek, een passend loon en kwalitatieve verblijfsomstandigheden te bieden. In onze agenda menselijk kapitaal 2023-2025 zijn onze plannen opgenomen om als sector Glastuinbouw verder te investeren.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024