Veenconvenant moet leiden tot snellere reductie milieu-impact potgrond en substraten

Een brede coalitie van partijen tekende vrijdag 18 november een convenant met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit vijftien partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. Namens Glastuinbouw Nederland, Plantum, NFO en LTO Nederland zette ook voorzitter Adri Bom-Lemstra haar handtekening. “Niet alleen leveranciers maar ook onze telers staan voor een uitdaging om nieuwe teeltkennis te verwerven voor het telen op substraten die anders van samenstelling zijn.”

Partijen hebben afgesproken om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning. Ook is er afgesproken dat er richting de consument een voorlichtingscampagne komt over gebruikte grondstoffen en de milieu-impact van potgrond.
De potgrond- en substraatsector heeft de verduurzaming van de producten voor de tuinbouw en consumentenmarkt prominent op haar agenda staan. Ingegeven door een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer, die betrekking heeft op (een onderzoek naar) de reductie van veen in potgrond, hebben partijen nu met elkaar afgesproken te komen tot een versnelling van deze transitie naar verduurzaming van substraten.

Ambitieuze doelstellingen
Hiertoe hebben partijen onder voorzitterschap van voormalig VVD-kamerlid Arne Weverling met elkaar ambitieuze doelstellingen afgesproken. Deze doelstellingen zijn nader geconcretiseerd voor 2025, 2030 en 2050.
Voor 2025 is de doelstelling te komen tot een groter gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van compost te verdubbelen tot 600.000 m3. Ook is afgesproken voor veengrondstoffen alleen nog gebruik te maken voor 100% verantwoord gewonnen veen.
Voor 2030 is de doelstelling het percentage hernieuwbare grondstoffen verder te verhogen. Voor de consumentenmarkt is het doel om minimaal 85% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Voor de professionele markt zal in 2023 een onafhankelijk onderzoek naar de beschikbaarheid en milieu-impact van grondstoffen inzicht en onderbouwing moeten geven voor een nieuwe doelstelling voor 2030.
Voor 2050 is de doelstelling alleen gebruik te maken van substraten die geen negatieve milieu-impact geven in de keten en CO2-neutraal zijn. Het percentage hernieuwbare grondstoffen moet dan minimaal 90% van het totale ketenvolume bedragen.

Basis voor gezonde groei
In reactie op het convenant zei minister van LNV Piet Adema: “Gebruikmaken van reststromen en daarmee het klimaat en kwetsbare natuurgebieden sparen, dat is kringlooplandbouw op z’n best. Met dit convenant laat de tuinbouwsector zien zelf verantwoordelijkheid te willen nemen. LNV ondersteunt dit van harte.”
Met hun steun aan dit convenant laten kwekers en telers hun betrokkenheid zien over het verantwoord gebruik van grondstoffen en het gebruik van veen in het bijzonder, zo benadrukte Adri Bom-Lemstra namens de genoemde telersorganisaties. “Substraat is de basis voor gezonde groei. Zonder een geschikte voedingsbodem groeit een plant simpelweg niet goed. Gezonde groei is het fundament van plantweerbaarheid. Een weerbare plant staat sterker tegen ziekten en plagen. Goed substraat is dus van groot belang voor onze groenten, fruit, bloemen, planten  en champignons.”

Trots op hetgeen is bereikt
Voor een aantal teelten zijn er geen alternatieven en blijft veen een belangrijk onderdeel van het substraat. Dat geldt voor de teelt van uitgangsmateriaal en voor de teelt van een aantal potplanten en boomkwekerijgewassen. “In alle gevallen waarin veen wordt gebruikt ondersteunen we het gebruik van verantwoord gewonnen veen. We kunnen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt. Onze bloemen, planten en bomen nemen CO2 op en dragen bij aan het welzijn en welbevinden van mensen. Onze groenten en fruit dragen bij aan gezonde voeding. We maken de stad steeds groener en inwoners steeds gezonder. Laten we dat met z’n allen zo houden en daar verder aan werken”, aldus de voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

De ondertekenaars van het convenant zijn: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Klimaat en Energie, De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland, Vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO-Nederland, Vakgroep Bomen, vaste Planten en Zomerbloemen van LTO-Nederland, Glastuinbouw Nederland, Plantum NL, Tuinbranche Nederland, Branchevereniging voor Organische Reststoffen, De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, Vereniging van Bloemenveilingen, Nederlandse Fruittelers Organisatie, Stichting RHP, Stichting RPP en de Stichting Turfvrij.

 

Kyra Broeders

Glastuinbouw Nederland - © 2024