Voortgang landelijke uitvoering rapport Roemer

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep. Het Aanjaagteam heeft vanuit het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer een vijftigtal aanbevelingen gedaan. Benieuwd hoe de voortgang staat van deze aanbevelingen? In dit artikel delen we de belangrijkste stappen uit de net verschenen ‘Jaarrapportage arbeidsmigranten’.

De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen. Ook wij spannen ons extra in en maken dit in ons Masterplan Internationale Werknemers concreet.

De net verschenen ‘Jaarrapportage arbeidsmigranten’ rapporteert over de voortgang op de landelijke uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Een aantal belangrijke ontwikkelingen uit deze rapportage en ons masterplan voor de Glastuinbouw lees je hieronder.

Verplichte certificering uitzendbureaus
Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet regelt de invoering van een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en -bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen per 2026. Dat betekent dat een uitzendbureau vanaf dat jaar alleen nog maar mag uitzenden als zij over een toelating beschikt.

Vooruitlopend op de wet hebben wij de afspraak dat leden van Glastuinbouw Nederland uitsluitend werken met SNA gecertificeerde uitzendbureaus. Een verplichte certificering voor alle uitzendbureaus sluit aan op de door ons gewenste kwaliteit.

De Wet Goed Verhuurderschap
Juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht geworden. Deze wet introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Bijvoorbeeld de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst te houden.

Goed werkgeverschap vraagt om professioneel en sociaal personeelsbeleid. Niet alleen goed zorgen voor de werknemers als groep, maar juist ook oog hebben voor het individu. Bij internationale werknemers is goede huisvesting voor ons onlosmakelijk verbonden, een gedeelde verantwoordelijkheid in de arbeidsrelatie.

Informatievoorziening
Het ministerie van SZW is een campagne gestart, waardoor arbeidsmigranten in verschillende talen worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Ook worden zij gewezen op de informatie op www.workinnl.nl, die momenteel in negen talen beschikbaar is. Omdat werkgevers een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening aan internationale werknemers is er een speciale nieuwsbrief waarmee leden ondersteund worden bij deze rol. 

  • In Brabant wordt in de vijf arbeidsmarktregio’s een loket geopend en is een mobiel team actief om meertalige informatie en advies over het wonen, werken en leven in Noord-Brabant en Nederland te verzorgen. Wij participeren in deze pilot o.a. door actief mee te werken aan de ontwikkeling van een aanvullend aanbod gericht op integratie en participatie van internationale medewerkers.
  • Inmiddels wordt de voortgang op de aanbevelingen van Roemer ook bijgehouden op Home | Arbeidsmigratie: in goede banen (arbeidsmigratieingoedebanen.nl).

Veilig en gezond werken
In het agrarisch en groen vinden wij dat iedereen veilig en gezond moet kunnen werken. Als je als ondernemer werkt met (nieuwe) internationale (flex) krachten komen daar nog een aantal extra uitdagingen bij.

  • Met het E-book veilig en gezond werken doorloop je in 8 stappen het werkproces. Per stap krijg je tips, informatie en instrumenten aangereikt. Ons e-book wordt internationaal erkend en is als ‘good practice’ bij het IPA aangemeld.

Blik op de toekomst
Kortom: er is al heel veel gedaan met de aanbevelingen van het aanjaagteam Roemer. Veel zaken zijn op landelijk niveau en in onze sector op gang gebracht en vragen nu om de volgende stap. Een aantal complexere vraagstukken vraagt langdurig om onze inzet.

Het is belangrijk om samen tijd en energie te blijven steken om internationale werknemers een goede werkplek, een passend loon en kwalitatieve verblijfsomstandigheden te bieden. In onze agenda menselijk kapitaal 2023-2025 zijn onze plannen om als sector Glastuinbouw verder te investeren opgenomen. Je vindt de HCA 2023-2025 hier.

Glastuinbouw Nederland - © 2024