Werken aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en werkt samen met het ministerie van LNV aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven rond circulaire economie (kringlooplandbouw), gezondheid & preventie en groen beleven. Dat gebeurt via het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025, waarmee grensverleggende perspectieven en nieuwe verdienmodellen voor de tuinbouw worden ontwikkeld.

Dit moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van materiaalstromen, met name biomassa, substraten en meststoffen. In het visiedocument SIGN leest u meer over deze ambitie. Om deze ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

SIGN

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024