Westland en Oostland verder in ontwikkeling warmteleiding voor verduurzaming

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland hebben op 7 december een convenant ondertekend met Gasunie, provincie Zuid-Holland en het Rijk om samen te werken aan een aansluiting op WarmtelinQ. De zogenaamde WarmtelinQ is een leiding voor het transport van CO₂-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Glastuinbouw Nederland en Glastuinbouw Westland zijn nauw bij het project betrokken.

Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten begin november in deze leiding te investeren. Met een aansluiting op WarmtelinQ kunnen delen van de glastuinbouwsector en de gebouwde omgeving in de toekomst worden voorzien van CO₂-vrije warmte. Naast de glastuinbouwgemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland en Zuidplas sluit ook de gemeente Zoetermeer aan bij het convenant. Daarmee wil het eventuele toekomstige levering van duurzame restwarmte aan de gebouwde omgeving mogelijk maken. De warmtecooperaties in Westland en Oostland zijn ook nauw bij het proces betrokken

Keuzemogelijkheid
Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers zijn koplopers met aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om daarmee de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken. Daarvoor is aanvullend CO₂-vrije warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven nodig. Ook voor de woningen en andere bedrijven in Westland en Oostland wordt het daarmee op termijn mogelijk om te verduurzamen. Daarmee krijgen de inwoners uit de glastuinbouwgemeenten een extra keuzemogelijkheid voor CO₂-vrije warmte.

Westland
De gemeente Westland, glastuinbouwondernemers en Warmte netwerk Westland (WnW, samenwerking tussen Capturam en HVC), werken nauw samen aan de verduurzaming van de regio. De warmtebehoefte van de 2.300 ha kassen schommelt rond de 1.000 megawatt in de winterpiek. Met de ondertekening van dit convenant werken gemeente en WnW samen met Gasunie en Glastuinbouw Nederland aan de (financiële) ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland en de voorbereiding op een aansluiting op WarmtelinQ. Ook dit is weer een puzzelstuk richting een duurzame toekomst en het realiseren van het Warmtesysteem Westland. De partijen tekenen hiermee voor een gezamenlijke besparing van ca. 200 miljoen m3 aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar.

Oostland
De Oostland-gemeenten streven ernaar om uiterlijk in 2050 1.680 hectare kas en 120.000 woningen van het aardgas af te krijgen. Daarbij is CO₂-vrije warmte een van de mogelijk opties. “WarmtelinQ biedt een geweldige kans om extra restwarmte in Oostland te krijgen naast de bestaande leiding in de B3-hoek, die al circa 280 hectare kas van warmte voorziet. In combinatie met aardwarmte kunnen we hiermee de glastuinbouw verduurzamen en duurzame warmte bieden aan daarvoor geschikte woonwijken”, zegt wethouder Van den Beukel van Gemeente Lansingerland. Om dit mogelijk te maken hebben de Oostland-gemeenten en de gemeente Zoetermeer niet alleen het convenant getekend, maar ook een garantstelling geboden voor een aansluiting op WarmtelinQ.
In Oostland faciliteren de gemeenten en de glastuinbouwsector de komst van een regionaal warmtenet. De verdeling van aardwarmte én restwarmte via dit warmtenet gebeurt fasegewijs over alle glastuinbouwgebieden en de geschikte woonwijken. Lokale aardwarmte kan in Oostland naar verwachting voorzien in ongeveer éénderde van de totale warmtebehoefte. De rest zal dus van buiten moeten komen.

Duurzaam vestigingsklimaat
Verwacht wordt dat de vraag naar CO₂-vrije warmte uit het Rotterdamse havencomplex op termijn groot wordt. Landelijke rapporten voorspellen dat meer dan de helft van de warmtevoorziening via warmtenetten gaat plaatsvinden. Daarvoor zijn nog veel zaken die geregeld moeten worden, niet in de laatste plaats de financiële aspecten, zoals adequaat fiscaal beleid (o.a. energiebelasting) en een Warmtewet die er samen voor zorgen dat warmtedistributienetten in een hoger tempo aangelegd kunnen worden. Niettemin nemen de betrokken gemeenten nu stappen om te voorkomen aansluiting in de toekomst onmogelijk wordt.

Hans van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024