Drie-sporenaanpak Lyprauta (potworm)

Downloads

Contact

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Aanleiding

In de teelt van potorchidee zijn enorm veel problemen door de aanwezigheid van schadelijke muggen-soorten van het genus lyprauta, ook wel potworm genoemd. De larven bevinden zich op of in het substraat van de pot en ze vreten onder andere aan jonge wortels en zacht plantmateriaal. Dit geeft veel schade aan het gewas in de vorm van groeivertraging, minder bloemtakken en uitval van planten.

In Nederland komt deze plaag op alle phalaenopsis bedrijven voor, circa 230 ha. De mate van aantas-ting verschilt, echter door de onbeheersbaarheid kan de geschatte schade oplopen tot tientallen mil-joenen euro’s schade op jaarbasis.

Ketenbrede aanpak

Voor het slagen van het plan van aanpak is het van belang dat het keten breed wordt aangepakt van op-kweekbedrijf naar teelt en in samenwerking met afzetpartijen. Daarnaast wordt contact gezocht met ketenpartijen. Door samen op te trekken en met wederzijds begrip komen wij verder. Voor de uitvoering van dit plan van aanpak is een aantal acties benoemd:

  1. Levenswijze lyprauta
  2. Ontwikkeling c.q. toepassing monitoring- en vangsysteem
  3. Teelthandelingen en -invloeden
  4. Optimaliseren huidige biologische bestrijders
  5. Nieuwe biologische bestrijders
  6. Correcitemogelijkheden

Drie-sporenaanpak

Gezien de zeer nijpende problematiek op dit moment wordt gekozen voor een drie-sporenaanpak gericht op de korte en lange termijn. Deze worden gelijktijdig ingezet en vullen elkaar aan.

Spoor 1: Onderzoek
Het korte termijn onderzoek is gericht op correctie met biologische en/of chemische middelen. Het lange termijn onderzoek is gericht op het samenstellen van een pakket aan duurzame maatregelen. In het geval van onbalans moet ook op lange termijn de mogelijkheid voor correctie aanwezig zijn.

Spoor 2: Ervaring uitwisselen
Al vele jaren wordt geëxperimenteerd op de bedrijven rondom het bestrijden en onderdrukken van lyprauta. Dit betreft enerzijds de volwassen lyprauta en de ei-afzetting, maar ook de bestrijding van de larven (potwormen). Ieder doet dit voor zich. Een open kennisdeling en monitoring in de praktijk is van belang om iedereen mee te krijgen om op een hoger niveau deze plaag aan te pakken.

Spoor 3: Kennisdeling
Voor het adequaat toepassen van de gegenereerde kennis is kennisdeling belangrijk. Vanaf 2005 is onderzoek verricht naar deze plaag. Echter blijkt dat de kennis erg versnipperd is of soms niet meer oproepbaar. Op deze pagina vindt u alle kennis en ervaring over lyprauta.

Downloads

Contact

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024