Saprotrofe schimmels

Aanleiding

Afgelopen jaren waren er problemen met Leucocoprinus Birnbaumii in diverse teelten. Door de toenemende druk op toepassing van veen vervangende producten in het substraat en afnemend gebruik van breed werkende fungiciden is meer risico te verwachten met overmatig groeiende saprotrofe schimmels. Op korte of lange termijn kan een andere saprofyt problemen geven.

Saprofyten

Saprotrofe schimmels, zoals Leucocoprinus en Sphaerobolus zijn organismen die kunnen leven op dood organisch materiaal. Ze hebben geen levende waardplant nodig om in stand te blijven. De meesten blijven dan ook onopgemerkt. Onder bepaalde condities in de teelt kunnen sommige schimmels, die niet ziekteverwekkend zijn voor planten, echter uitbundig gaan groeien in het substraat en dan een teelt zodanig beïnvloeden dat de plantengroei alsnog ernstig wordt verstoord.

Platform Saprotrofe Schimmels

Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in potplantenteelten is een platform opgericht om informatie vanuit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren. Dit platform is een initiatief van RHP, VPN, Glastuinbouw Nederland, Plantum, Wageningen UR Glastuinbouw, Koppert en Groen Agro Control.

Kennis delen

In de sector ontbreekt het op dit moment aan kennis van deze schimmels en paddenstoelen in het algemeen en de omstandigheden waaronder een organisme zich manifesteert, in het bijzonder. Om inzicht te krijgen in de problematiek en goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen vragen we u eventuele problemen te melden via het meldpunt.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022