Wetten & Beleid

Contact

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

In het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 wordt gewerkt aan weerbare plant- en teeltsystemen. Dit gebeurt middels twee deelprogramma's: Weerbaarheid in de Praktijk en Kennis op Maat.

Plantenziektenwet

De Plantenziektenwet bevat bepalingen tot voorkoming van het optreden en verspreiden van schadelijke organismen in de (glas)tuinbouw. Ook de bestrijding hierin speelt een belangrijke rol.

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden geeft inzicht in de regels voor:

  • de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
  • het op de markt brengen, gebruik, toelating en registratie van gewasbeschermingmiddelen;
  • het op de markt brengen en gebruik van biociden.

Verordening 2009/128 Geïntegreerde gewasbescherming

Verordening 2009/128/EG Geïntegreerde gewasbescherming is vastgesteld in het kader van de verwezenlijking van duurzaam gebruik van pesticiden (in de toekomst uit te breiden met biociden). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle tuinbouwbedrijven verplicht geïntegreerde gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM), toe te passen.

Biocide verordening 528/2012

Verordening (EU) 528/2012 betreft het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Doel van deze verordening is het vrije verkeer van biociden binnen de Unie te verbeteren en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van zowel de gezondheid van mens en dier als het milieu te waarborgen.

Fytosanitair

De fytosanitaire wetgeving regelt:

  • organismen die niet voorkomen binnen de EU en als bedreiging worden gezien;
  • organismen die een beperkte verspreiding kennen binnen de EU en die niet verder verspreid mogen worden.

Er gelden altijd zogenaamde 0-toleranties; partijen worden afgekeurd/geweigerd bij aantreffen van deze organismen. Bij uitbraken dient het organisme te worden geëlimineerd op de plaats waar het is aangetroffen.

De kern van de fytosanitaire wetgeving wordt gevormd door de Fytorichtlijn. Deze richtlijnen en verordeningen beschrijven en regelen o.a. registratie, plantenpaspoort, beschermde gebieden, zaken met betrekking tot import en het omgaan met schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden).

Spuitlicentie

Iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt moet een vakbekwaamheidsbewijs (=spuitlicentie), hebben. Er zijn verschillende soorten vakbekwaamheidsbewijzen. Welke voor u van toepassing is, is afhankelijk van uw functie en/of werkzaamheden. Hier vindt u een overzichtelijk stroomschema over wie wat voor bewijs nodig heeft.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen. Voorafgaand aan dit examen is het raadzaam om een (online) cursus te volgen. Dit vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig. In deze vijf jaar moet u vervolgens vakbekwaamheidspunten halen om uw spuitlicentiepas te verlengen. Is uw spuitlicentiepas eenmaal verlopen, dient u opnieuw examen te doen.

Vakbekwaamheidspunten kunt u halen door o.a. bepaalde bijeenkomsten van Glastuinbouw Nederland te volgen. Bekijk hier de bijeenkomsten en check of ze meetellen voor de spuitlicentieverlenging en voor welk thema (teelt of veiligheid & techniek).

Lees hier meer over de verschillende soorten vakbekwaamheidsbewijzen en welke verlengingseisen eraan worden gesteld.

Gewasbeschermingsmonitor

De gewasbeschermingsmonitor is vanaf 2015 verplicht als vervanging van het gewasbeschermingsplan. Gedurende het teeltseizoen moet in de monitor bijgehouden worden welke maatregelen zijn genomen en welke middelen zijn toegepast. De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming brengt u hiermee ook helder in beeld. Daarnaast helpt het toezichthouders om de naleving van de geïntegreerde gewasbescherming te controleren. Lees hier meer over de monitor.

Contact

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2024