Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

Cao Glastuinbouw

Met de cao wordt een belangrijke basis gelegd voor eerlijk werk met een goede beloning. Belangrijke zaken als loon, reiskosten en verlof worden centraal afgesproken en in een voor iedereen geldende cao vastgelegd. De cao Glastuinbouw is een minimum cao. De in de cao opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden.

De nieuwste cao geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Neem voor inhoudelijke vragen over de cao contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Cao-onderhandelingen

Het is belangrijk dat een cao meeontwikkelt en beweegt met een sector. Op het thema arbeid denken en praten leden van Glastuinbouw Nederland onder andere in de werkgroep Cao, Pensioen en Fiscale zaken daarom mee. Dit gesprek mondt uit tot een voorstellenbrief als opening van de cao-onderhandelingen.

Werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland onderhandelen met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV over een cao.

Loontabellen

De lonen in de cao glastuinbouw zijn per 1 januari 2024 met 4% verhoogd. Deze verhogingen zijn samen met andere aanpassingen in de nieuwe loontabel verwerkt. Bekijk de loontabellen onder het kopje downloads op deze pagina.

Loontabel per 1 juli 2024
In de cao zijn afspraken gemaakt om per 1 juli 2024 de lonen in schaal C tot en met H te verhogen met 1,7%. Ook wordt gelijk met de verhoging van het minimumloon de B-schaal aangepast.

Minimumloon
Per 1 juli 2024 stijgt het wettelijke minimumloon. Ook de lonen voor scholieren en vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking veranderen per deze datum.

Geschillenregeling

De geschillenregeling cao Glastuinbouw (artikel 60) biedt aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid om bij een geschil van mening over de uitleg van een cao bepaling of bij een geschil over de juiste toepassing van de cao het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Ook de uitzendbranche kent een dergelijke geschillencommissie: Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten.

Pensioen

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen (AOW). De meeste mensen bouwen extra pensioen op via de werkgever. In de glastuinbouw gebeurt dit ook. BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensioenregeling geregeld.

Ook pensioen opgebouwd in andere sectoren? Op mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzicht in het pensioen dat al is opgebouwd en het verwachte pensioenbedrag na pensionering (inclusief AOW).

Pensioenwet
Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet ingegaan. Op pensioenduidelijkheid.nl van de vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitleg te vinden over de nieuwe regels.

Piekarbeid en pensioen

De regeling Piekarbeid geldt voor werknemers die maximaal acht aaneengesloten weken per jaar seizoensgebonden routinematige werkzaamheden uitvoeren en in dienst zijn op een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De werkgever en medewerker betalen hierbij in de eerste acht weken geen pensioenpremie. De medewerker bouwt geen pensioen op en krijgt 0,7% van het loon extra. Bekijk de voorwaarden in de handleiding regeling Piekarbeid van pensioenfonds BPL.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Richtlijn Samen handhaven

Sociale partners FNV, CNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum willen graag dat de cao en ook andere wet- en regelgeving correct wordt toegepast. Zij spannen zich in om heldere afspraken te maken en informeren hun leden over deze afspraken en de geldende regels. Het sluitstuk is handhaven. In de Richtlijn Samen handhaven Glastuinbouw worden de verschillende stappen en rollen beschreven en staan instrumenten genoemd die kunnen bijdragen aan een oplossing van een meningsverschil.

Nieuws

Cao-tekst klaar

Een onderhandelingsakkoord is één, de afspraken moeten uitgewerkt en ingevlochten worden in de cao tekst. Inmiddels hebben alle cao partijen ingestemd met de nieuwe tekst. Deze cao tekst wordt nu gepubliceerd op de website van de Werkgeverslijn.

Glastuinbouw Nederland - © 2024