Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

Cao Glastuinbouw

Met de cao wordt een belangrijke basis gelegd voor eerlijk werk met een goede beloning. Belangrijke zaken als loon, reiskosten en verlof worden centraal afgesproken en in een voor iedereen geldende cao vastgelegd. De cao Glastuinbouw is een minimum cao. De in de cao opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden.

Op 19 december 2022 hebben werkgevers een eindbod voor een nieuwe cao gedaan. De leden van CNV hebben in meerderheid ingestemd met dit eindbod. Daarmee is er een nieuwe cao voor 2023.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Loontabellen

De lonen zijn in de nieuwe cao glastuinbouw per 1 januari 2023 met 3% verhoogd. Deze verhogingen zijn in de nieuwe loontabel (loongebouw B) verwerkt. Bekijk de loontabellen onder het kopje downloads op deze pagina.

Minimumloon
Per 1 januari stijgt het wettelijke minimumloon met 10,15%. Tevens wordt schaal B in de cao aangepast in zeven verschillende treden. Ook de lonen voor scholieren en vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking veranderen per deze datum.

Eén loongebouw
Vanaf 1 juli 2022 is er één loongebouw. Medewerkers die in loongebouw A zitten zijn overgeschaald naar loongebouw B. Loongebouw A is per 1 juli 2022 vervallen.

Pensioen

BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensioenregeling geregeld.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2023