Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

Cao Glastuinbouw

Met de cao wordt een belangrijke basis gelegd voor eerlijk werk met een goede beloning. Belangrijke zaken als loon, reiskosten en verlof worden centraal afgesproken en in een voor iedereen geldende cao vastgelegd. De cao Glastuinbouw is een minimum cao. De in de cao opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden.

Neem voor inhoudelijke vragen over de cao Glastuinbouw contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, telefoon 088 888 66 88.

Nieuwe cao voor 15 maanden

Op 6 februari 2024 hebben alle partijen ingestemd met de nieuwe cao glastuinbouw. Daarmee is er in de glastuinbouw een nieuwe cao van kracht. Deze cao loopt tot 31 maart 2025. De nieuwe afspraken worden verwerkt in de cao door sociale partners, waarna de nieuwe cao gepubliceerd zal worden. Voor leden van Glastuinbouw Nederland is een document met veelgestelde vragen (Q&A) over het onderhandelingsresultaat opgesteld.

Bij de cao zijn de vakbonden CNV Vakmensen en FNV en de werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland betrokken.

Loontabellen

De lonen in de cao glastuinbouw zijn per 1 juli 2023 met 2% verhoogd. Deze verhogingen zijn in de nieuwe loontabel (loongebouw B) verwerkt. Bekijk de loontabellen onder het kopje downloads op deze pagina.

Minimumloon
Per 1 juli stijgt het wettelijke minimumloon met 3,13%. Ook de lonen voor scholieren en vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking veranderen per deze datum.

Eén loongebouw
Vanaf 1 juli 2022 is er één loongebouw. Medewerkers die in loongebouw A zitten zijn overgeschaald naar loongebouw B. Loongebouw A is per 1 juli 2022 vervallen.

Geschillenregeling

De geschillenregeling cao Glastuinbouw (artikel 60) biedt aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid om bij een geschil van mening over de uitleg van een cao bepaling of bij een geschil over de juiste toepassing van de cao het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Ook de uitzendbranche kent een dergelijke geschillencommissie: Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten.

Pensioen

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen (AOW). De meeste mensen bouwen extra pensioen op via de werkgever. In de glastuinbouw gebeurt dit ook. BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensioenregeling geregeld.

Ook pensioen opgebouwd in andere sectoren? Op mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzicht in het pensioen dat al is opgebouwd en het verwachte pensioenbedrag na pensionering (inclusief AOW).

Pensioenwet
Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet ingegaan. Op pensioenduidelijkheid.nl van de vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitleg te vinden over de nieuwe regels.

Piekarbeid en pensioen

De regeling Piekarbeid geldt voor werknemers die maximaal acht aaneengesloten weken per jaar seizoensgebonden routinematige werkzaamheden uitvoeren en in dienst zijn op een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De werkgever en medewerker betalen hierbij in de eerste acht weken geen pensioenpremie. De medewerker bouwt geen pensioen op en krijgt 0,7% van het loon extra. Bekijk de voorwaarden in de handleiding regeling Piekarbeid van pensioenfonds BPL.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Richtlijn Samen handhaven

Sociale partners FNV, CNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum willen graag dat de cao en ook andere wet- en regelgeving correct wordt toegepast. Zij spannen zich in om heldere afspraken te maken en informeren hun leden over deze afspraken en de geldende regels. Het sluitstuk is handhaven. In de Richtlijn Samen handhaven Glastuinbouw worden de verschillende stappen en rollen beschreven en staan instrumenten genoemd die kunnen bijdragen aan een oplossing van een meningsverschil.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024