Aubergine in balans met LED-belichting is zeer interessante proef

Telen op basis van plantbalans in hybride en full-Led set-up, dat is de doelstelling van de proef ‘Aubergine in balans met LED-belichting’ op het Improvement Centre gedurende het seizoen 2019/2020. De titel en het onderschrift scheppen zeker verwachtingen van deze teelt. Winterproductie van aubergine staat al enige jaren in de proeffase bij verschillende telers en onderzoekcentra.

Hieruit blijkt dat het belichten van aubergines zeker geen kopie van bijvoorbeeld een tomatenteelt is. De resultaten van voorgaande jaren zijn erg verschillend geweest en de zoektocht naar een goed teeltrecept is duidelijk nog in beweging. Bij Delphy wordt nu voor het tweede jaar intensief onderzoek gedaan naar de belichte aubergine teelt en daaruit is gebleken dat dit gewas een raspaardje is; als alles goed gaat zeer dankbaar, maar buiten de bandbreedte direct groei- en productieverlies.
Voorafgaand aan deze proef is door middel van een proef bij Wageningen University & Research gekeken naar het spectrum. Aan de hand hiervan zijn de lampen geïnstalleerd. In beide afdelingen is 190 micromol groeilicht geïnstalleerd. 100% belichting van bovenaf. Een afdeling Full-Led en een vergelijking met hybride, dat wil zeggen dat 50% van de belichting  SON-T is.

Volgens plan
De teelt is gestart op 23 oktober met als hoofdras Tracey en twee proefrassen. Er is gestart met getopte plant wat via de scheuten naar een 4-stengel-systeem verder gaat. Naarmate de plantbelasting toeneemt, wordt de belichting opgevoerd. De eerste teeltfase verloopt volgens plan. Op 2 december zijn de eerste vruchten geoogst. Doelstelling is om de klimaat- en groeiomstandigheden in beide afdelingen zo gelijk mogelijk te houden. Een van de onderzoekvragen is wat de reactie van de aubergine is op de verhouding lichtintensiteit/daglengte natuurlijk licht/kunstlicht. Er is een begeleidingscommissie gevormd met drie auberginetelers, Plant Lighting, Delphy en Oreon. De groep is enthousiast van start gegaan met wekelijks kasbezoek en hieropvolgend discussie over de komende strategie.

Vragen en leerpunten
Aan het gewas worden verschillende metingen gedaan met betrekking tot groei en plantbelasting. De eerste resultaten geven al aan dat bij belichte aubergine nog veel vragen en leerpunten zijn. Een zeer interessante proef waarbij nu al blijkt dat resultaten in andere groentegewassen zeker niet 1-op-1 te kopiëren zijn naar het raspaardje aubergine.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en ministerie LNV. Ook gewascoöperatie Aubergine en Oreon dragen bij aan dit project.

Kas als Energiebron

Henk Kalkman (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2024