Inspectie SZW richt zich in augustus dit jaar op de glastuinbouw

Inspectie SZW heeft aangekondigd in augustus dit jaar inspecties uit te gaan voeren in de glastuinbouw. De inspecties zijn gericht op arbeidsmarktfraude en arbeidsveiligheid. Daarnaast is al kenbaar gemaakt dat de focus komt te liggen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nadere informatie volgt binnenkort van de projectleider van de Inspectie.

Een aantal jaar geleden heeft de Inspectie SZW al aangekondigd dat de primaire land- en tuinbouw speerpuntsectoren zijn. “Toentertijd zijn wij in overleg getreden en is besloten gerichte inspecties te vertalen naar een gezamenlijk voorlichtingstraject”, zegt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland. “Corona en de aandacht voor internationale werknemers - vertaald in het rapport van Commissie Roemer - hebben tot gevolg dat onder andere de glastuinbouw in 2021 weer onder het vergrootglas komt te liggen.”

Arbeidsmigranten
Naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft de arbeidsmarkt de speciale aandacht van Inspectie SZW. Arbeidsmarktfraude in relatie tot arbeidsmigranten, waarbij in de glastuinbouw en de open teelten wordt gekeken naar eventuele onderbetaling en illegale tewerkstelling. Wat betreft arbeidsveiligheid in relatie tot fysieke belasting, blootstelling aan stof en veilig werken met machines ligt de nadruk op diverse deelsectoren in de landbouw.

Onderbouwing
Als onderbouwing voor de plannen van de Inspectie SZW wordt onder meer aangegeven dat het in de agrarische sector steeds moeilijker blijkt om aan de vraag naar (tijdelijk) personeel te voldoen. Ook is sprake van scherpe concurrentie op prijs, waardoor de loonkosten zo laag mogelijk worden gehouden. In een aantal sub-sectoren lijkt het bovendien lastig te overleven zonder arbeids­migranten. ‘Onderbetaling, illegale tewerkstelling en over­schrijding van de arbeidstijden treffen we veel in deze sector aan’, aldus de Inspectie. ‘Het programma streeft ernaar de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk werk te verbeteren, de norm te verster­ken dat uitbuiting onacceptabel is en het ontstaan van beroepsziekten terug te dringen. Het programma focust in 2021 op eerlijk werk, in het bijzonder in de glastuinbouw en open teelt, ook omdat daar veel arbeidsmigranten werken.’

Zie voor meer informatie over het voorkomen van problemen tijdens een inspectie het bericht in de bijlage, of klik hier.

Glastuinbouw Nederland - © 2024