LED in aardbei: beoogde winterproductie nog niet gehaald

Nederlandse aardbeien uit de kas onderscheiden zich op basis van kwaliteit. De uitdaging is om deze hoogwaardige kwaliteit aardbeien ook jaarrond te kunnen aanbieden. Dit vraagt, in combinatie met de aanhoudende toename van het areaal, om nieuwe toepassingen van de teelt onder belichting. Om jaarrond kwaliteit en kwantiteit te kunnen garanderen moet er worden gezocht naar een balans in het teeltsysteem. Het uitgangspunt is dat dit haalbaar is door te telen met doordragende rassen onder LED-belichting.

Om dit te realiseren moet er gedurende de teelt meer controle zijn over de strekking, de opbouw van de plantbelasting en de productie. In de teeltstrategie is daarom gewerkt met de volgende uitgangspunten:

 • De daglengte mag niet korter worden dan 12 uur om te voorkomen dat het gewas in winterrust gaat;
 • De belichtingsperiode is maximaal 14 uur. Enerzijds om te zorgen voor een stabiele en rustige ontwikkeling van het gewas en de plantbelasting. Daarnaast om een generatieve impuls te voorkomen door geen lange dag toe te dienen;
 • De inzet van de belichting wordt rustig opgebouwd, rekening houdend met de plantbelasting/assimilatenvraag van het gewas;
 • De etmaaltemperatuur wordt gehandhaafd tussen de 14.5°C en 15.5°C.

Naast deze uitgangspunten werden verschillende factoren getest om te achterhalen hoe deze de gewasontwikkeling beïnvloeden. Er werd gewerkt met:

 • 4 lichtspectra: RB ; RB + 10% verrood ; RB + 20% verrood ; RBW + 10% verrood;
 • 2 rassen: Favori en Murano;
 • 4 type uitgangsmateriaal: Minitray; verse stek 0KU; verse stek 336KU; verse stek 672KU.

Drie lichtrecepten
Het toevoegen van het verrood in het lichtspectrum en het geven van een koude behandeling voor uitplanten, zouden de strekking van het gewas moeten beïnvloeden. Uit de teeltresultaten kwam naar voren dat de strategie zorgde voor een rustige opbouw van de plantbelasting en een vlakke productie in de winter. Het geven van een koude behandeling op de verse stekken resulteerde niet in meer strekking. Wel resulteerde dit in een vertraging van de ontwikkeling waardoor dit type plantmateriaal achterbleef in de winterproductie en meer piekte in het voorjaar. Hierbij moet wel worden meegenomen dat de koude behandeling ook zorgde voor een plantdatum van respectievelijk 2 en 4 weken later voor de 336KU en 672KU.
Het toevoegen van verrood aan het lichtspectrum leek in eerste instantie weinig invloed te hebben op de strekking van het gewas. Hierop is besloten om de verrood vanaf week 49, één uur langer in te zetten nadat de LED belichting was uitgeschakeld. Op basis van de metingen aan de individuele bladstelen werd in de drie lichtrecepten met verrood meer strekking op de bladstelen waargenomen. De invloed van het nabelichten of het aanhouden van een langere daglengte, moeten hierbij nog verder worden uitgediept.

Punten verder uitdiepen
De ontwikkeling van de plantbelasting en hiermee dus ook de productie, werd met name beïnvloed door het uitgangsmateriaal (of de plantdatum). De verse stek zonder koude realiseerde de meest vlakke productie. Bij Murano realiseerde de MT de hoogste productie met gemiddeld 15.2 kg/m2 gemiddeld over de vier lichtrecepten. Bij Favori realiseerde de verse stek met 0KU de hoogste productie met 12.3 kg/m2. In de winterperiode werd bij alle behandelingen de beoogde productie van 0.5 kg/m2/week nauwelijks gerealiseerd. Om de teelt verder te ontwikkelen moet een aantal punten verder worden uitgediept:

 • De interactie tussen lichtspectrum en daglengte als factor voor de strekking;
 • De assimilatenvraag van het gewas in relatie tot de plantbelasting;
 • De fotosynthesecapaciteit van het gewas;
 • De lichtonderschepping van gewas (het verhogen daarvan).

In de bijlage het eindrapport van het onderzoek naar LED belichting in aardbei.

Kas als Energiebron

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2021