Nieuwe PPS Bankerplanten gestart

Effectieve aanvullingen op de bestaande IPM-systemen zijn nodig om knelpunten in de teelt op te vangen. Hierbij is het opbouwen van preventieve ‘standing armies’ steeds belangrijker om plagen onder controle te houden. Sommige soorten bestrijders kunnen zich helaas niet in een gewas vestigen omdat ze zich bijvoorbeeld niet kunnen vermeerderen op alternatief voedsel of omdat het gewas minder geschikt is voor eileg. Bankerplanten kunnen hier een oplossing voor zijn. Dit najaar is het nieuwe PPS project ‘Bankerplanten voor veerkrachtige teeltsystemen’ gestart.

Drie modelgewassen
Binnen dit project worden nieuwe bankerplantsystemen ontworpen om de bladluisbestrijding te versterken in 3 modelgewassen: paprika, roos en gerbera. Door het toepassen van diverse bladluisbestrijders met behulp van bankerplanten met alternatieve bladluizen kan een vroege vestiging verbeteren. Omdat de meeste bladluisbestrijders zogenaamde specialisten zijn (ze hebben bladluis nodig om zich te vermeerderen), is dit de enige manier om ‘standing armies’ van bladluisbestrijders preventief in de kas te vestigen en een bladluis-uitbraak op tijd in de kiem te smoren. Daarnaast werken we in deze gewassen met behulp van bankerplanten aan het vervroegen van de vestiging en gewaskolonisatie van generalistische roofwantsen als eerste verdedigingslinie tegen trips, bladluis en andere plagen. Voor het gewas paprika zal hiervoor worden samengewerkt met opkweekbedrijven en telers, om de mogelijkheden in de keten optimaal te benutten.

Brede samenwerking onderzoek en praktijk
Uniek in dit project is de samenwerking tussen onderzoekers, telers, adviseurs, producenten en opkweekbedrijven. Door het uitvoeren van onderzoek bij de WUR en praktijkproeven bij telers van de modelgewassen wordt een gezamenlijk leertraject opgezet om de toepassing van bankerplanten te laten slagen.

Het project is opgedeeld in 4 werkpakketten, in werkpakket 1 worden de criteria waaraan bankerplant-systemen moeten voldoen voor een succesvolle toepassing in de teelt en bij opkweekbedrijven verder uitgewerkt voor de verschillende modelgewassen. Tevens wordt op basis van de bestaande kennis over bankerplanten en de praktijkervaring met bankerplanten in de glastuinbouw in Canada en Spanje direct begonnen met praktijktoetsen bij telers en opkweekbedrijven. Op deze manier komt er tijdig feedback van de telers, adviseurs en opkweekbedrijven over mogelijke praktische knelpunten. Deze feedback wordt vervolgens meegenomen in de werkpakketten 2 tot en met 4 voor het verbeteren van de praktische implementatie van bankerplanten en het bijsturen van de ontwikkeling van nieuwe bankerplant-systemen. Nieuwe kennis kan daarnaast direct worden geïntegreerd in de praktijktoetsen.

Enthousiaste deelnemers
Na de kick-off in september is, naast een algemene begeleidingscommissie, voor elk modelgewas een projectgroep gestart. Deze teams vormen de denktank voor de gewas-specifieke vraagstukken op het gebied van bankerplanten en zetten de praktijkproeven op. In gerbera en roos zijn de teams inmiddels gestart met een bedrijfsbezoek bij collega’s die al zijn gestart met het toepassen van bankerplanten. Op deze bedrijven werd enthousiast gediscussieerd over de praktische (on)mogelijkheden, wat de ervaringen tot nu toe zijn en welke plannen voor het komende seizoen ten uitvoer worden gebracht.

Financiers
Dit project wordt gefinancierd door Stichting KIJK, de Gewascoöperaties Roos, Gerbera en Paprika, Plantum, Koppert Biological Systems, STOWA, Ministerie van LNV en Innovatiefonds Hagelunie.

Liesbeth Nijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024