Nieuwe regels voor woningsplitsing in Kampen

De gemeente Kampen heeft in een paraplu-bestemmingsplan, dat geldt voor het hele grondgebied, nieuwe regels op het gebied van het woningsplitsing, woningomzetting en kamerbewoning gepubliceerd. Deze nieuwe regels gaan dan gelden in alle bestemmingsplannen in Kampen. Dit om te voorkomen dat de problematiek zich verschuift van de binnenstad naar andere wijken in de stad, of andere gebiedsdelen van de gemeente.

Ook vrijkomende bebouwing in het buitengebied zou zich bijvoorbeeld lenen voor het combineren van wonen met zorg of andere woonvormen kunnen lenen. De gemeente wil daar dan wel voorwaarden aan kunnen stellen.

Voorwaarden
De gemeente is voornemens om in beginsel woningsplitsing, woningomzetting en kamerbewoning niet toe te staan. Onder voorwaarden kan dan (met een omgevingsvergunning) van dit verbod worden afgeweken. Het college van B&W beoordeelt dat. Daarbij gaat het om de volgende voorwaarden:

1. De gebruiksoppervlakte wonen bij een zelfstandige woonruimte en/of woning bedraagt minimaal 60 m². Dit is in lijn met de geldende regeling voor de binnenstad van Kampen. Voor een onzelfstandige woonruimte geldt een minimale gebruiksoppervlakte wonen van 25 m².
2. Bij woningomzetting naar onzelfstandige ruimten mogen maximaal vier onzelfstandige ruimten per woning en/of zelfstandige woonruimte ontstaan.
3. De behoefte ten behoeve van een bepaalde doelgroep moet zijn onderbouwd. Ook moet worden aangetoond dat het beoogde gebruik past binnen het vastgesteld beleid (bijvoorbeeld voldoende parkeergelegenheid etc). Ook wordt bij de aanvraag gekeken naar:
4. Het instandhouden c.q. tot-stand-brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend bebouwingsbeeld;
5. Overmatige concentratie van kamerverhuurpanden kan ook gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat. De mate van concentratie van het voorkomen van woningsplitsing en woningomzetting en kamerbewoning kan daarom bij de beoordeling van het woon- en leefklimaat worden betrokken, zoals:
a. een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad;
b. een aanbod aan woningen die tegemoet komt aan de lokale en regionale marktvraag;
c. een leefomgeving die schoon, leefbaar en veilig is;
d. het voorkomen van verrommeling in de openbare ruimte door het stallen van fietsen of het stallen van afvalcontainers;
e. een milieukundig veilig en gezonde leefomgeving.
6. Een verkeersveilige situatie, door het garanderen van vrije uitzichthoeken bij kruisingen van wegen en bij uitritten.
7. Een ruimtelijke situatie die sociaal controleerbaar, overzichtelijk en herkenbaar is.
8. Bij omzetting moet rekening worden gehouden met het instandhouden en het beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de bebouwing en de omgeving.
9. Er dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden en binnen andere bestemmingen, in die zin dat deze niet onevenredig negatief kunnen worden beïnvloed.

Om tegemoet te komen aan behoefte aan het combineren van wonen en zorg kan een aanvraag worden ingediend om een woning om te zetten in meerdere onzelfstandige woonruimten voor wonen met (geïndiceerde) zorg. Hiervoor is in het plan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Dat betekent dat een aanvraag moet worden gedaan om af te mogen wijken van het plan. Ook dit wordt door het college van B&W beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:
In een dergelijk geval moet sprake zijn van 'nagenoeg zelfstandige bewoning' om aan de woonbestemming te kunnen voldoen.
a. De dagbesteding of het werk buitenshuis plaatsvindt;
b. Er geen sprake is van 24-uur zorg of therapie;
c. Er geen sprake is van verplichte aan de bewoning gekoppelde zorg;
d. De begeleiding gericht is op de dagelijkse bezigheden van de bewoners;
e. De begeleiding er niet op is gericht om bewoners te leren later zelfstandig te gaan wonen;
f. De bewoners gezamenlijk eten;
g. Er gemeenschappelijke ruimtes en/of voorzieningen zijn waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan een omgevingsvergunning niet worden verleend. De bestaande bestemmingen uit de geldende bestemmingsplannen blijven daarnaast onverkort van toepassing. Dit betekent dat ook het gebruik na splitsing of omzetting moet blijven voldoen aan de geldende bestemming.

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 13 oktober 2020 ter inzage in het stadhuis van Kampen. Zie bijlage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek dan op identificatiekenmerk: NL.IMRO.0166.00991291-OW01. Mochten er punten zijn waar u het niet mee eens bent, dan kunt u binnen deze termijn een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Kampen.
Glastuinbouw Nederland zal, in overleg met het regionale bestuur, desgewenst ook een zienswijze opstellen.
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Leonie Claessen.

Glastuinbouw Nederland - © 2022