Reactie Gedeputeerde Staten Brabant op zienswijzen ontwerp omgevingsverordening

De nota van inspraak van de ontwerp omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant is op vrijdag 19 november verschenen. Daarin heeft de provincie gereageerd op de inspraak zoals die door ZLTO in samenspraak met onder andere Glastuinbouw Nederland in mei is gedaan op de ontwerp omgevingsverordening.

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingestuurde zienswijzen.

Glas-voor-glas-regeling
In de ontwerp omgevingsverordening zat een bouw-sloopregeling. Bij de uitbreiding van gebouwen en kassen in het buitengebied zou er gecompenseerd moeten worden met een sloop van een gebouw elders in het buitengebied. Deze algemene regeling is geschrapt.
Voor solitaire glastuinbouwlocaties en teeltondersteunende kassen komt er in plaats van de voorgenomen bouw-sloopregeling een glas-voor-glas-regeling. Solitaire glastuinbouwbedrijven in aanduiding ‘Landelijk gebied’ mogen boven 3 ha netto (bestaande maximum in omgevingsverordening) groeien als ze ergens anders een gelijke oppervlakte glas slopen voor de oppervlakte boven de 3 ha. Dezelfde regeling geldt voor teeltondersteunende kassen boven de 5.000 m2. Zij mogen maximaal groeien tot 1,5 ha, als er ergens anders wordt gesloopt.

Winstpunt
Dat er bij ontwikkelingen onder de 3 ha niet elders gesloopt hoeft te worden is een winstpunt van de lobby van ZLTO en Glastuinbouw Nederland ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsverordening. Bij het bouwen van kassen in gebieden met veel landschappelijke waarden moet er meer dan 100% worden gesloopt op een andere plaats. ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben zich de afgelopen jaren hard ingespannen om weer ruimte te krijgen voor de solitaire bedrijven. Beide organisaties zijn blij dat er weer enige ruimte komt.
Een uitgebreide indruk van de aanpassingen in relatie tot kassen en teeltondersteunende voorzieningen in de concept omgevingsverordening volgt op korte termijn in de nieuwsmail en op de website van Glastuinbouw Nederland.

Vervolg proces
De komende maanden gaat Provinciale Staten de omgevingsverordening behandelen en het voornemen is om deze in februari 2022 vast te stellen. Op 1 juli treedt de nieuwe verordening samen met de nieuwe Omgevingswet in werking. ZLTO en Glastuinbouw Nederland gaan zich nu richten op de statenfracties om nog zaken aangepast te krijgen.
De nota van inspraak en concept omgevingsverordening zijn hier te vinden.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2023