Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’ Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe 5-jarige onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming en bestuivers" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen dit programma worden nieuwe teeltsystemen ontwikkeld in onder andere aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming met behoud van marktpositie.

Daarnaast start een onderzoek dat zich richt op het behoud van populaties van bijen en andere bestuivers. Het onderzoek aan ‘Groene Gewasbescherming’ wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis. Dit onderdeel richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Predatoren en plaaginsecten in toom
Vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten- en marktpartijen, maatschappelijke organisaties en onderzoek kwamen bijeen om de verdere inrichting van dit project en de deelprojecten te ontwikkelen. Dit liep uiteen van concrete inrichting van teelten tot aan gebruik maken van landschapselementen bij het in stand houden van predatoren die plaaginsecten in toom houden. Als blijkt dat telers in de nieuwe systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, zullen dat volgens het onderzoekprogramma uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn. Vanuit LTO is gepleit om in te zetten op verlaagde milieulast.

LTO Glaskracht Nederland was in de klankbord groep aardbei vertegenwoordigd met Janny Trouw als netwerkcoördinator van aangesloten aardbeientelers en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland. Ook in de koepel klankbordgroep hebben wij zitting om actief en constructief mee te denken aan verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw aansluitend op ons eigen programma ‘Verantwoorde Glastuinbouw’.  We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024