Watercoaches gaan aan de slag

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de laatste jaren verbeterd, maar die verbetering stagneert. Om ook de laatste stappen te zetten naar een goede kwaliteit van het oppervlakte water, zullen alle bedrijven in 2027 hun emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten terug moeten brengen tot nagenoeg nul. De watercoach denkt mee over het sluiten van de waterstromen op het bedrijf.

Nu de pilotfase van de watercoach is afgerond, kunnen de watercoaches vanaf februari 2024 aan de slag. Vanaf vorige zomer zijn er diverse bedrijven door de watercoaches bezocht om een goede werkwijze te vinden. Daarbij zijn verschillende teelten en teeltsystemen meegenomen. Samen met de watercoaches en betrokken ondernemers is een werkwijze vastgesteld.

Werkwijze
De waterscan is het vertrekpunt van het bezoek van de watercoach. De waterscan is al ingevuld door het bedrijf, of wordt samen met de watercoach ingevuld. De waterscan geeft een goede indruk van de waterstromen op het bedrijf en geeft een eerste indruk van mogelijke aandachtspunten.

Tijdens het bezoek wordt ook de checklist doorlopen. Naar aanleiding van de checklist volgen eventueel meer aandachtspunten. De watercoach maakt een verslag van het bezoek met daarin de aandachtspunten en er worden concrete afspraken gemaakt over wanneer het een en ander is opgelost. Het bezoek van de watercoach is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

De watercoach neemt tijdens het bezoek ook relevante onderzoeksresultaten, recente monitoringsgegevens met betrekking tot de waterkwaliteit en andere, voor de teelt en bedrijf, relevante informatie mee.

Financiering
De insteek is dat het bezoek van de watercoach gratis is. Op dit moment is er financiering vanuit de Emissieloze Kas voor 150-200 bedrijfsbezoeken in het Westland en Oostland. Er zijn ook gesprekken met partijen voor financiering van meer bezoeken in andere regio’s en voor 2025.

Meer weten?
Interesse in een bezoek van de watercoach, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Arthur van den Berg.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024