Waterkwaliteit gebaat bij regionale samenwerking en regie

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke Europese milieurichtlijn en richtinggevend op het gebied van waterkwaliteit en de ecologie van het water. De Radboud Universiteit uit Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar de regionale verschillen in beleidsvorming en implementatie van de KRW en naar de kansrijke sturingsopties.

Bij dat onderzoek is ook gekeken naar de manieren waarop in het buitenland wordt omgegaan met de KRW. Volgens de onderzoekers bestaat er bij alle onderzochte varianten van aansturing “de noodzaak van versterkte ‘regie’ om fragmentering tegen te gaan” bij de integratie van het beleid op regionaal niveau.

Glastuinbouw Nederland herkent de conclusies van het onderzoek. Landelijke regels zoals de zuiveringsplicht zijn geen afdoende oplossing voor de regionale uitdagingen. Dat heeft onder andere de gebiedsgerichte aanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland laten zien. Er is echter geen generieke aanpak die voor alle regio’s werkt. Elke regio moet zijn eigen gebiedsproces doorlopen onder leiding van een goede regievoerder. Op die manier kunnen alle landelijke plannen, van Deltaplan Waterkwaliteit en Deltaplan Zoet water tot Actieprogramma Klimaatadaptatie, in een keer worden toegepast in samenspraak met alle belanghebbende partijen. Een dergelijke aanpak zorgt ook voor duidelijkheid bij ondernemers en de landelijke plannen en programma’s kunnen hun voordeel doen met de kennis die in de regio wordt opgedaan.

De onderzoekers vinden de regierol passen bij de provincie. Glastuinbouw Nederland heeft vooralsnog geen voorkeur voor een bepaalde partij als regievoerder zolang die maar mandaat krijgt van alle deelnemende partijen.

Bekijk het volledige rapport “Nieuwe richtingen voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water” van de Radboud Universiteit onderaan dit artikel bij de downloads.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies