Middelenpakket

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Helma Verberkt

Beleidsspecialist / Programmamanager Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

NVWA: Gewasbeschermingskennisdatabank

In de Gewasbeschermingskennisbank van de NVWA vindt u welke ziekten, plagen en onkruiden in welke gewassen voor kunnen komen. Daarbij staat beschreven welke gewasbeschermingsmiddelen daartegen zijn toegestaan in Nederland en welke werkzame stof ze bevatten.

Hoe u de databank gebruikt, leest u in de handleiding. Een vereenvoudigde handleiding volgt binnenkort.

Knelpunten

Het melden van uw knelpunten, specifiek in uw teelt, is voor ons erg belangrijk. Deze knelpunten kunnen wij dan namelijk doorgegeven aan de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze lijst kijken zij of een (nieuw) middel beschikbaar is of komt voor deze ziekte of plaag. Veel knelpunten zijn natuurlijk al bekend, deze staan in de knelpuntenlijst:

CEMP

De Coördinatoren Effectief Maatregelen- en Middelenpakket (CEMP) heeft als doel knelpunten in de beheersing van ziekten- plagen en onkruiden in de glasgroente- en bloemisterijgewassen op te lossen. De coördinatoren zijn werkzaam binnen Glastuinbouw Nederland. De knelpunten worden met name uit de ondernemersgroep Plantgezondheid van LTO Nederland aangedragen en staan op een knelpuntenlijst.

Fonds Kleine Toepassingen

Indien het mogelijk is door middel van een etiketuitbreiding van een gewasbeschermingsmiddel een knelpunt op te lossen, wordt dit vanuit de CEMP geïnitieerd. Voor de noodzakelijke kosten, voor aanvullend onderzoek en de aanvraag- en beoordelingskosten van het Ctgb, kan een beroep worden gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen (initiatief van agrarisch bedrijfsleven, toelatingshouders en overheid). Zo’n 30 fondsprojecten zijn de afgelopen vijf jaar ten behoeve van knelpunten in de glastuinbouw succesvol afgerond.

Integrated Pest Management

IPM staat voor Integrated Pest Management. Met IPM wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet chemische maatregelen, biologische bestrijders en alleen waar noodzakelijk wordt ingrepen met chemische middelen. Lees hier meer over IPM.

IPM Tool

De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerde gewasbescherming. De tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen. Glastuinbouwondernemers, gewasbeschermingsspecialisten en -adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM-strategie voor het (eigen) glastuinbouwbedrijf.

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Samen met de sector, kennisinstellingen en overheid is het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw’ opgesteld. Dit leidt tot een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen vanuit 4 pijlers:

  • weerbaar gewas;
  • robuust weerbare teeltsystemen;
  • slimme en innovatieve technologieën;
  • effectief duurzaam middelen- en maatregelenpakket.

Systeemaanpak
Door de integrale systeem aanpak kunnen telers de slag maken van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen aan de bron. Dit biedt extra kansen voor een duurzame productie. Dit jaar wordt o.a. binnen het programma gewerkt aan oplossingen voor trips, diverse luizen waaronder schild- en wolluis, phytopthora en meeldauw.

ECSC

Gezamenlijk met CEMP's uit andere sectoren wordt in het Expert Centre Speciality Crops (ECSC) gewerkt om door middel van projecten ervoor te zorgen dat de grote hoeveelheid knelpunten zo efficiënt mogelijk worden aangepakt. Pas nadat een (deel)project succesvol is afgerond, wordt gecommuniceerd. Ook wordt deelgenomen aan de Europese werkgroepen voor 'minor uses in fruits en vegetables' en Ornamentals.

Ctgb: Toelatingen databank

Voordat een gewasbeschermingsmiddel en een biocide in Nederland mag worden verkocht en gebruikt, heeft degene die dit middel op de markt wil brengen hiervoor een toelating van het Ctgb nodig. Het Ctgb beoordeelt vooraf of een middel én het gebruik ervan veilig is voor mens, dier en milieu. Daarnaast beoordeelt het Ctgb op effectiviteit en fytotoxiciteit. In de databank Toelatingen vindt u het gebruiksvoorschrift en de onderbouwing van alle toegelaten middelen.

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Helma Verberkt

Beleidsspecialist / Programmamanager Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Glastuinbouw Nederland - © 2022