Waterzuiveringsplicht

Oplossingsrichtingen

Op basis van het 'Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de glastuinbouw' geldt per 1 januari 2018 de waterzuiveringsplicht (≥95%) voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). De gewasbeschermingsmiddelen moeten met minimaal 95% worden verwijderd uit het te lozen water. De oplossingsrichtingen zijn:

  1. Aanpak nul-lozing
  2. Mobiele zuivering
  3. Individuele zuivering
  4. Collectieve zuivering

Aanpak nul-lozing

De randvoorwaarden voor het aantonen van volledige recirculatie, oftewel nul-lozing, zijn op 16 maart 2017 door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgesteld in de Aanpak aantonen nul-lozing. In deze aanpak staat hoe je kunt aantonen dat nul-lozing aannemelijk is en hoe een handhaver c.q. toezichthouder (namens bevoegd gezag) dit kan toetsen. De bevindingen worden vastgelegd in het (voorbeeld) bezoekverslag.

Mobiele zuivering

Wanneer volledige nul-lozing nog niet mogelijk is, maar de hoeveelheid te lozen restwater minimaal is, kan een mobiele zuiveringsinstallatie passend zijn om aan de waterzuiveringsplicht te voldoen. Onder mobiele zuivering valt het inschakelen van een mobiele (BZG-goedgekeurde) zuiveringsinstallatie of de afvoer van het restwater per as naar een (BZG-goedgekeurde zuivering).

Individuele zuivering

Om aan de waterzuiveringsplicht te voldoen is het plaatsen van een door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) goedgekeurde waterzuivering een van de oplossingsrichtingen. Welke zuiveringsinstallatie het meest geschikt is, hangt af van de bedrijfssituatie. Inzicht in eigen waterstromen en hoeveelheden restwater is essentieel.

Collectieve zuivering

Op verschillende locaties zijn tuinders gezamenlijk plannen aan het uitwerken om te voldoen aan de zuiveringsplicht. Bekijk de collectieven in de overzichtskaart. Deze collectieven hebben onder voorwaarden tot uiterlijk 1 januari 2021 de gelegenheid om de zuivering te realiseren. Deze langere realisatietermijn houdt in dat na 1 januari 2018 nog ongezuiverd restwater mag worden geloosd.

Voorbeelden collectieven: Tuinbouwriolering Bommelerwaard, Nieuw Prinsenland en AWZI.

Handhaving

Bestuurlijk Overleg Hoofdlijnenakkoord heeft de Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar ook voor ondernemers. In de werkwijze staat omschreven hoe het toezicht en de handhaving kunnen worden uitgevoerd.

Nieuws

Specialisten

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Activiteitenbesluit | Emissiebeperking | Platform Duurzame Glastuinbouw

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Glastuinbouw Waterproof | Platform Duurzame Glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies