Achterbanraadpleging Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

Binnenkort start de achterbanraadpleging van het Uitvoeringprogramma Gewasbescherming. LTO Nederland was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het programma, om ervoor te zorgen dat het zo veel mogelijk oplevert voor boeren en tuinders om gezonde gewassen te kunnen blijven telen. Net als andere betrokken organisaties bespreken we het resultaat de komende tijd met onze leden.

Een uitvoeringsprogramma?
Het uitvoeringsprogramma is een voorstel van het ministerie van LNV en betrokken partijen (waaronder LTO Nederland) om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. In het uitvoeringsprogramma staat het handelingsperspectief van de agrarische ondernemer centraal. Het doel is te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030. Het gaat niet alleen om waar we naartoe willen, maar ook over hoe we daar komen. Om te kunnen innoveren en experimenteren hebben telers ruimte, middelen en ondersteuning nodig.

Want er moet wat veranderen: ondanks de al geleverde inspanningen voor verduurzaming wordt een economisch rendabele, gezonde teelt steeds moeilijker. Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen en alternatieven en een eerlijke prijs blijven vaak uit.

Inzet LTO Nederland
LTO heeft zwaar op ingezet op een aantal speerpunten:

  • Balans tussen de korte en lange termijn; het middelenpakket neemt in rap tempo af en alternatieven zijn niet van vandaag op morgen beschikbaar. Telers moeten een gezond gewas kunnen (blijven) produceren.
  • Fytosanitaire garanties: Nederland staat internationaal bekend om zijn hoogwaardige producten, waaronder uitgangsmateriaal. Het buitenland stelt vaak strenge eisen. Onze handelspositie moet in stand blijven.
  • Economisch perspectief: verduurzaming van teeltsystemen kost geld terwijl de Nederlandse consument er niet voor betaalt en de wereldmarkt er niet om vraagt. Plantaardige productie moet rendabel blijven voor telers.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: de doelen zijn zeer ambitieus, om ze te realiseren is inzet van iedereen nodig. Het kan niet zo zijn dat inspanningen van andere partijen vrijblijvend zijn en de sector wordt afgerekend op de prestaties.

Planning
We realiseren ons ten volste dat deze periode verre van ideaal is voor een achterbanraadpleging: vanwege corona blijft het organiseren van fysieke bijeenkomsten lastig, bovendien vindt de raadpleging plaats in een van de drukkere maanden op agrarische bedrijven. Dit is onder de aandacht gebracht bij de betrokken partijen van het uitvoeringsprogramma. Vanwege eerdere vertraging in de onderhandelingen en noodzaak om het uitvoeringsprogramma tijdig op de Kameragenda te zetten is er besloten om de achterbanraadpleging niet verder te vertragen.

LTO Nederland

Glastuinbouw Nederland - © 2021