‘Areaal duurzaam glas goed positioneren’

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. 'Goedemorgen' vraagt de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Leonie Claessen is regio-ondersteuner voor de regio Noord-Holland. Net als in de andere tuinbouwregio’s gaat het ook hier over de transitie naar duurzame energie en wateroplossingen voor klimaatadaptie. ‘Er is een breed scala aan mogelijkheden nodig om alle bedrijven te kunnen voorzien. Voor iedere regio is weer een andere oplossing nodig’, licht Claessen toe. 

Datacenters
In Noord-Holland zijn er beperkte opties om restwarmte en aardwarmte toe te passen voor een duurzame energievoorziening. ‘De oplossingen die we zoeken, zijn heel lokaal. Denk aan kleinere warmtenetten die een klein tuinbouwcluster kunnen voorzien van restwarmte. In Aalsmeer/Hoofddorp en in de Wieringermeer wordt gewerkt aan het uitwisselen van restwarmte met datacenters’, geeft Claessen aan. 
Andere opties zijn biovergisting of all-electric; het gebruik van zon- en windenergie en warmtecollectoren voor elektriciteit en warmte. ‘Er is al een paprikateler die met zonnecellen aan alle energie komt die zijn bedrijf nodig heeft’, zegt Claessen. ‘Maar tegelijkertijd hebben we nog lang niet alle mogelijke oplossingen in beeld. Ook in het vinden van innovatieve oplossingen kan de Provincie een grote rol in spelen. Zowel in financieel opzicht, als in kennis. De Provincie heeft een helikoptervisie en kan de glastuinbouw koppelen aan andere sectoren.’ 

Goed positioneren
Claessen spant zich met haar LTO-collega’s in de andere regio’s ervoor in dat in ruimtelijke plannen van de provincies voldoende aandacht is voor de glastuinbouw. ‘Het areaal duurzaam glas moeten we goed positioneren, zodat er toekomstperspectief en investeringszekerheid is voor de ondernemer. Door in de provinciale plannen de bestaande duurzame ruimte vast te leggen, kunnen we het bestaande gebied vasttimmeren en eventueel ook al bepalen waar de uitbreidingsmogelijkheden zitten.’ 
Net als in de regio Brabant kent ook Noord-Holland veel gemengde teeltbedrijven. ‘Een combinatie van buitenteelt (zoals bollen, boomteelt en bloementeelt) met glas. Bedrijven hebben dan teeltondersteunende voorzieningen nodig. Geen permanent glas, maar tunnels bijvoorbeeld. Daar komt de provinciale regelgeving weer om de hoek kijken.’

Gietwater
Waar Glastuinbouw Nederland verder vinger aan de pols houdt, is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natura2000 gebieden. ‘Het gevaar is dat het beleid op slot gaat, terwijl de tuinbouwsector juist hard werkt om emissies juist terug te dringen. Daarvoor is wel ontwikkelingsruimte nodig. We moeten in de gaten houden dat veehouderij en glastuinbouw in dat kader niet tegen elkaar uitgespeeld worden.’ 
Tot slot noemt Claessen nog het thema water. ‘De waterschappen en Provincie vinden elkaar in de opvang van water en regels over kwaliteit van oppervlaktewater. Voor de glastuinbouw is beschikbaarheid van voldoende gietwater extreem belangrijk. Samen kijken we waar en hoe regenwater optimaal opgevangen en vastgehouden kan worden en hoe met regelgeving ingespeeld kan worden op innovatieve oplossingen. Daarnaast gaat de Provincie over opslag van water in de bodem en het onttrekken van grondwater via omgekeerde osmose. We hebben de Provincie dus nodig om te voldoende goed gietwater beschikbaar te houden, om te kunnen recirculeren en te telen. ’

Bron: Goedemorgen

Glastuinbouw Nederland - © 2024