DNB: energie-intensieve bedrijven met liquiditeitsproblemen gebaat bij overheidsgaranties

Energie-intensieve bedrijven worden zwaar geraakt door de energiecrisis. Gezonde bedrijven met liquiditeitsproblemen in deze sectoren zijn mogelijk gebaat bij overheidsgaranties voor commerciële leningen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) uit eigen berekeningen. Glastuinbouw Nederland herkent deze problematiek in de eigen sector en vraagt het Rijk al langer passende maatregelen te treffen voor het voortbestaan van deze topsector. Bedrijven moeten immers financieel fit zijn om te kunnen verduurzamen.

Klik hier voor het persbericht van DNB.

De gevolgen van de fors gestegen energieprijzen voor het Nederlands bedrijfsleven blijven beperkt, zo stelt DNB. De centrale bank ziet niets in generieke steun die de Staatssteun verder verhoogt, bedrijven kunnen de verliezen zelf voldoende opvangen. Zelfs in de extreemste scenario’s. Net als de ministers van Financiën van de Eurozone raadt DNB daarom steunmaatregelen af. Indien het kabinet toch energiekosten wil compenseren, pleit DNB voor gerichte liquiditeitssteun in de vorm van garantstelling voor leningen. Glastuinbouw Nederland steunt de lijn van DNB voor garantstellingen voor energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw, in de strijd om lijfsbehoud. Glastuinbouw Nederland wijst daarnaast op de noodzaak voor tijdelijk extra ondersteuning voor bestaande duurzame warmteprojecten.

Faillissementen remmen energietransitie
Energie-intensieve sectoren vormen een uitzondering. DNB constateert dat meer dan de helft van deze bedrijven, waaronder veel land- en tuinbouwondernemers, verlieslatend zullen zijn bij verdere stijgingen van de energiekosten. Al bij de huidige energieprijzen blijft het lastig voor deze bedrijven om het hoofd boven water te houden. Dit geldt in het bijzonder voor glastuinders die hun energieprijzen niet hebben kunnen vastleggen, zo blijkt uit berekeningen van Rabobank, AgroEnergy en Glastuinbouw Nederland. Telers zonder vast energiecontract worden in 2022 geconfronteerd met één tot anderhalf keer hogere energiekosten. Ook bij telers met aflopende energiecontracten slinkt de liquiditeitsruimte in rap tempo. Met name omdat telers de kostenstijgingen niet kunnen doorbelasten in het eindproduct. Dat zet het voortbestaan van veertig procent van de bedrijven binnen afzienbare tijd op het spel. En zo ook de energietransitie. Niet alleen die van de sector, maar ook nationale klimaatambities komen onder druk te staan bij faillissementen in de sector.

Groene steun
Glastuinbouw Nederland heeft het kabinet al herhaaldelijk opgeroepen om passende maatregelen te treffen voor de glastuinbouw. Een uitbreiding van het borgstellingskrediet geeft telers al op korte termijn financiële ruimte om de energietransitie te maken. Zelf lanceerde Glastuinbouw Nederland eerder al een investeringsplan om de transitie te versnellen. Daarnaast bieden het Europese steunpakket en het GLB-crisisreservefonds de mogelijkheid om deze vergroeningsslag van de sector te steunen. Ten slotte werkt Glastuinbouw Nederland aan een snelle uitvoering van de motie Grinwis/Erkens omtrent de tijdelijke correctieregeling SDE. Doel is dat lopende en nieuwe duurzame warmteprojecten overeind blijven en telers niet terug moeten bewegen naar gas. In tijden van een energie- en klimaatcrisis is dit cruciaal.

Jesse Schevel

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023