Doorbraak in Kamer: fiscale maatregelen glastuinbouw fors teruggeschroefd door ChristenUnie, VVD en CDA

Een afbouwpad van tien in plaats van vijf jaar voor het verlaagd tarief tuinbouw en een jaarlijkse herbeoordeling van de inperking van WKK-vrijstellingen. Ook een extra hoge CO2-heffing in het sectorsysteem om deze versoepeling in WKK-maatregelen te dekken is van tafel. Daarmee heeft de Tweede Kamer op initiatief van ChristenUnie, VVD en CDA de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw fors teruggeschroefd. Glastuinbouw Nederland is verheugd met deze aanzienlijke lastenverlichting voor kleinere, middelgrote en extensieve familiebedrijven: dit geeft weer handelingsperspectief.

Op de laatste dag voor het verkiezingsreces stemde de Kamer over het Belastingplan 2024. Onderdeel hiervan was ook de Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw. Het wetsvoorstel stelde aanvankelijk voor om per 2025 de WKK-inputvrijstelling in te perken en in vijf jaar tijd het verlaagd tarief tuinbouwtarief ketelgas volledig af te bouwen. Met een verwachte lastenstijging – alleen al op aardgas - van € 24 miljoen in 2019 naar € 740 miljoen in 2030, maakte Glastuinbouw Nederland zich grote zorgen over de financiële impact op de sector.

Kamer tot inkeer
Nadat op 5 oktober Kamerbreed kritische vragen waren gesteld over het wetsvoorstel, hebben ChristenUnie, VVD en CDA de handschoen opgepakt om de fiscale maatregelen in te dammen. Met steun van PVV, BBB, SGP, Groep-Van Haga, JA21, lid-Den Haan en lid-Omtzigt werden afgelopen nacht twee belangrijke amendementen aangenomen. Steun was er ook van FVD en DENK op het tweede amendement van de jaarlijkse WKK-evaluatie. Nu is het wachten op fiat van de Eerste Kamer.

Het eerste amendement verlengt het afbouwpad voor het verlaagd tarief tuinbouw van vijf naar tien jaar. Jaarlijks betekent dit lagere afbouwpercentages. Dit geeft kleine- en middelgrote bedrijven meer tijd om hierop te reageren en maakt de impact minder heftig. Wel is een iets hogere CO2-heffing in het sectorsysteem nodig om deze verlenging financieel te dekken. Deze verhoging is echter fors lager dan de heffing die het kabinet eerder voorstelde om de versoepelingen in de WKK-maatregelen mee te kunnen compenseren. Daarbij komt Financiën in 2024 met een tariefstudie naar de juiste CO2-heffing om onze klimaatdoelen te borgen. Wanneer de in het amendement voorgestelde CO2-heffingen te hoog blijken, worden die aan de hand van die studie bijgesteld.

Het tweede amendement voorziet in een jaarlijkse evaluatie van het inperken van de WKK-inputvrijstelling. Financiën onderzoekt ieder jaar of de fiscale opbrengsten van deze maatregelen door de glastuinbouw overeenkomen met de ramingen van het kabinet, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. Het recente voorstel van het kabinet om met een hogere CO2-heffing deze versoepeling in WKK-maatregelen te financieren, is met dit amendement uit het wetsvoorstel verdwenen.

Constructief aan tafel
Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “Sinds de aankondiging van deze fiscale maatregelen in het coalitieakkoord is Glastuinbouw Nederland, dankzij het convenant, het gesprek aangegaan met het kabinet en de Kamer over de impact van deze maatregelen op de glastuinbouwsector. Door constructief aan tafel te blijven zitten, hebben we kunnen werken aan realistische alternatieven. Uiteindelijk leidde dat tot twee belangrijke verzachtingen voor kleinere en middelgrote telers. Zij krijgen meer tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe fiscale situatie, die beter past bij het karakter van de glastuinbouw dan een degressief belastingstelsel. Zo verkleinen we voor onze ondernemers de impact zoveel mogelijk én blijven onze klimaatambities overeind.”

Rekentool: wat betekent deze wijziging voor jou?
In samenwerking met Agro-Energy heeft Glastuinbouw Nederland de rekentool geüpdatet, waarmee ondernemers de financiële impact van deze aanpassingen kunnen berekenen. Het gaat hierbij om het invoeren van het CO2-sectorsysteem, het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw en het inperken van de WKK-vrijstelling. Download hier de rekentool.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024