Duurzaamheidsstrategie glastuinbouw is opmaat naar circulaire sector in 2040

Het Europese actieplan ‘Farm-to-Fork’ en het nationale programma ‘Nederland Circulair’ zetten in op een circulaire economie. De glastuinbouw beschikt ook over een brede duurzaamheidsstrategie naar 2040. Die strategie bevat naast technische opgaven rond water, energie en nutriënten ook sociale doelen. Daarnaast zijn meerdere teeltbedrijven al bezig met circulaire toepassingen van hun reststromen.

Deze week is de Week van de Circulaire Economie. Een geschikt moment voor SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) om de genoemde duurzaamheidsstrategie onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Zie ook de nieuwsbrief die is toegevoegd als bijlage.

Nieuwe kringlopen
Ondernemers in de glastuinbouw passen niet alleen slimme teelttechnieken toe voor het sluiten van kringlopen. Ze vervangen ook teelthulpmiddelen van fossiele oorsprong zoals meststoffen, verpakkingen en groeimedia. De inzet is om de kleine hoeveelheid restbiomassa, die na de teelt overblijft, te gebruiken in nieuwe kringlopen. Bijvoorbeeld voor aanvul­lende voedselproductie, voor de vermindering van de eigen energie- en materialenbehoefte (veenvervanging) en als biobased grondstof­fen voor de bouwsector. Daarnaast wil de sector minder afhankelijk worden van buiten­landse grondstoffen.

Sociale doelen
De glastuinbouw levert toegevoegde waarde aan zijn omgeving door circulaire processen te organiseren en daarbij aan te sluiten op regionale opgaven door bijvoorbeeld regionale biomas­sa naast de kas te composteren, de warmte en CO2 te benutten voor de teelt en de rest van de biomassa te gebruiken als bodemverbeteraar. Zo is de glastuinbouw in 2050 circulair én slim verbonden met andere sectoren.
Met biobased bouwen voor de eigen medewerkers draagt de tuinbouw bij aan sociale doelen zoals betaalbare huisvesting. Een voorbeeldwoning van 75% paprikaresten was te zien op de Floriade Wereldexpo 2022 in Almere.

Praktijkvoorbeelden
Een groeiende groep ondernemers in de glastuinbouw werkt aan een circulaire bedrijfsvoering middels het opwaarderen van reststromen uit de teelt tot grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel of bouwmateriaal. Een ontwikkeling die wordt gestimuleerd door SIGN, de regionale Greenports en Platform Tuinbouw Reststromen. Door circulair denken en doen ontstaan nieuwe productieketens en kringlopen.
Enkele voorbeelden van circulair ondernemen staan beschreven op de publieke website van Glastuinbouw Nederland. Daar geven telers ook antwoord op de vraag waarom ze energie steken in een circulaire aanpak.
Wouter Duijvesteijn, Beyond Chrysant: “Wij hebben dagelijks gewasresten beschikbaar. Wellicht dat onze hoezen, dozen of visitekaartjes op termijn worden gemaakt uit eigen teeltafval. Afval moet geen kostenpost meer zijn, maar wat opleveren.”
Marko Penning, Penning Freesia: “We hebben op ons bedrijf jaarrond gewasafval. Onze ambitie is om al ons organische restmateriaal te hergebruiken. Ik denk dat het realistisch is om dat in de komende twee tot drie jaar te realiseren.”
Jaap Moerman, Moerman Lilium: “Onze drijfveer is tweeledig: natuurlijk zit er een economische component aan, maar duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen ons bedrijf. Door serieus werk te maken van circulair denken en doen wordt ons bedrijf nog wat duurzamer.”
Jeffrey Ammerlaan, Ammerlaan-Sosef: “Het is leuk om te besparen op afvalkosten, maar het geeft veel meer voldoening als een andere ondernemer wat kan met jouw reststromen. Als daar uiteindelijk een verdienmodel uitrolt, dan is dat uiteraard een welkom resultaat.”

SIGN

Dewi Hartkamp

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024