Kabinet presenteert rapportage 'Een jaar na aanbevelingen Commissie Roemer'

Het demissionaire Kabinet heeft medio december de Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt onder andere verslag gedaan van de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, ook wel de Commissie Roemer genoemd. Glastuinbouw Nederland is van mening dat het tempo wel wat omhoog kan.

Een goede opvolging van het advies vereist de betrokkenheid van al deze partijen, stelt het huidige Kabinet in de begeleidende brief. Om de opvolging van het advies te coördineren is het IPA in het leven geroepen met vertegenwoordigers van betrokken departementen. Dit team functioneert onder leiding van een DG-stuurgroep en heeft tot doel de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van het Aanjaagteam te monitoren en daarover te rapporteren, knelpunten te signaleren en daar oplossingen voor aan te dragen en contacten met relevante stakeholders te onderhouden vanuit de coördinerende taak. Uitgangspunt in de huidige werkwijze is dat ministeries zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de aanbevelingen op het eigen beleidsterrein en daartoe ook de contacten onderhouden met de relevante stakeholders.

Certificeringssysteem
Het nieuwe Kabinet trekt structureel 60 miljoen euro uit voor opvolging van de adviezen van de Commissie Roemer. "Hopelijk wordt er snelheid gemaakt met de inzet van de 60 miljoen en de realisatie van de toegezegde bouw van huisvesting voor internationale werknemers", zo zegt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland, in een eerste reactie. Naar zijn mening mag het tempo sowieso wel wat worden opgevoerd. "Het mag allemaal wel wat sneller gaan. Maar ja, aanpassing van wet- en regelgeving en een compleet nieuw en inmiddels 'verplicht' certificeringssysteem voor uitzendbureaus, kost tijd. Dat is voor iedereen vervelend en zeker voor de internationale werknemers die nu nog werkzaam zijn voor werkgevers of uitzendbureas die de gestelde regels nioet naleven."

Waardering
Peter Loef noemt het positief dat LTO Nederland met het '10 puntenplan' en Glastuinbouw Nederland met het Masterplan Internationale Werknemers zelf al zijn gestart met de aanbevelingen van het Aanjaagteam. "Het is een blijk van waardering dat beide organisaties worden genoemd in de rapportage en dat ons Masterplan zelfs in een apart kadertje staat vermeld."

Klik hier voor de jaarrapportage van het Kabinet.
 

 

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2022