Masterplan internationale werknemers

Het masterplan internationale werknemers heeft verder vorm gekregen. Met de website www.trotsewerkgeversindekas.nl delen we alle informatie en actualiteiten rondom het masterplan en de praktische uitvoering met jou. 

Afgelopen februari kreeg Glastuinbouw Nederland vanuit de Tweede Kamer al brede waardering en steun voor het rapport en voor de adviezen die daarin zijn opgenomen. Uit de inhoud van het debat kan worden opgemaakt dat Glastuinbouw Nederland met haar Masterplan Internationale Werknemers op de goede weg is.

Kernpunten

Kernpunten die in het algemeen overleg (AO) Arbeidsmigratie naar voren kwamen zijn:

  • de wens te komen tot scheiding van het werkgeverschap en verhuurder;
  • realisatie van de daadwerkelijk huisvesting in de regio’s;
  • de aanpak van malafide praktijken in de uitzendsector.

Misstanden hard aanpakken
Glastuinbouw Nederland benadrukt in haar lobby het grote belang van de inzet van internationale werknemers voor de glastuinbouw en erkent dat goede huisvesting daarbij essentieel is. “Zonder goede huisvesting prijzen de bedrijven zich uit de arbeidsmarkt, zeker op de lange termijn”, stelt Peter Loef. “Ons advies is vooral de misstanden zoals die er nu zijn hard aan te pakken en tegelijkertijd het grote belang dat telers en uitzendbureaus hechten aan goede huisvesting wél te behouden en te benutten, zonder werkgeverschap en huisvesting op voorhand te scheiden.”

Het gevaar bestaat dat internationale werknemers in hun nieuwe woon- en werksituatie te maken krijgen met commerciële verhuurders die vooral uit zijn op een zo’n hoog mogelijk rendement op hun investering. Dat terwijl internationale werknemers het juist belangrijk vinden dat ondernemers huisvesting en zorgverzekering regelen. “In het debat werd aangegeven dat scheiding tussen werken en wonen niet per se hoeft te betekenen dat de inlener of het uitzendbureau in een andere juridische hoedanigheid niet ook de verhuurder mag zijn. Het is een punt dat nog in onderzoek is.”

Realisatie huisvestingsaanvragen
Het debat maakte tevens duidelijk dat nadrukkelijk wordt gekeken naar gemeenten als het gaat om de realisatie van huisvestingsaanvragen in de regio’s. “We zien dat er 100 miljoen euro budget voor 2020 en 2021 beschikbaar is gesteld voor realisatie van huisvesting, óók voor de groep internationale werknemer. Maar hoe kan het dan dat we regionaal vooral zien en ervaren dat er geen huisvesting wordt gerealiseerd en er vooral gemeentelijk belemmeringen zijn om die miljoenen te besteden. Wij hebben op dit punt, binnen de inbreng van LTO Nederland, samen met Greenports Nederland aangegeven concrete belemmeringen in kaart te brengen”, geeft Peter Loef aan.

Duurzame ontwikkeling van internationale werknemers betekent volgens de Kamer dat werkgevers moeten worden verplicht te investeren in opleidingen voor internationale werknemers. Glastuinbouw Nederland heeft met haar Masterplan Internationale Werknemers de handschoen nadrukkelijk opgepakt. Het Masterplan kunt je hier downloaden.

Glastuinbouw Nederland - © 2024