Ondernemers en Delfland halen 100% score UO-rapportage

De verplichte milieurapportages over 2020, die in de landelijke database van de UO (uitvoeringsorganisatie) worden verzameld, zijn binnen bij Hoogheemraadschap Delfland. Voor het eerst is in het beheersgebied een 100% score gehaald. Richard Looije, toezichthouder bij Delfland, is in zijn nopjes met het resultaat.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, hebben overheid en de sector afgesproken in 2027 tot een nagenoeg nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen. “Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. De verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater is voor de glastuinbouw een voorwaarde om een voldoende breed middelenpakket te behouden en belangrijk voor het imago van en draagvlak voor de sector”, stelt Richard Looije.

Nuttige informatie
Om tot nagenoeg nul-emissie te komen, worden de emissienormen voor stikstof (meststoffen) stapsgewijs aangescherpt. De rapportages worden gebruikt om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen voldoet en of verdere aanscherping haalbaar is. Voor grondgebonden teelten wordt via de rapportages duidelijk of de gebruiksnormen voor meststoffen worden gehaald. “Dat is nuttige informatie voor ons als waterbeheerder, voor de gemeenten en de omgevingsdiensten én natuurlijk voor de ondernemers zelf: zit ik op de goede weg?”
De UO gaat hier de komende jaren actief over communiceren met de ondernemers. Er wordt onder andere gewerkt aan het opstellen van geanonimiseerde overzichten van rapportages van tien of meer telers met dezelfde teelt. De intentie van de UO is om, in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, jaarlijks een nieuwsbrief te sturen naar de ondernemers met informatie hierover. Ook wordt er door de UO gewerkt aan een systeem waarin tuinders worden ingelicht hoe ze het doen ten opzichte van collega-tuinders met dezelfde teelt.

Handhavend optreden
“Wij hebben op dit moment ongeveer 1.400 actieve glastuinbouwbedrijven in ons gebied. Jaarlijks schrijven we na 1 mei alle bedrijven aan die dan nog niet gerapporteerd hebben. Dat waren er dit jaar ongeveer 150. Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld vergeten zijn in te dienen, of een nieuwe eigenaar hebben, of inmiddels gesloopt zijn. In juni en juli zoeken we dit uit en we bezoeken de dan nog openstaande locaties. Als wij opvallende zaken zien, dan voeren we controles uit. De afgelopen jaren bleef er altijd wel iets openstaan, maar dit jaar hadden wij een 100% score zonder handhavend te hoeven optreden”, constateert Richard Looije.

Inhoudelijke controle
Nieuw vanaf dit jaar is dat de ondernemers vrijwillig kunnen invullen hoe ze aan de zuiveringsplicht voldoen. Toezichthouders hebben ook de mogelijkheid om dit in de database aan te geven en ze hebben de mogelijkheid om aan te geven of ze dit gecontroleerd hebben. Deze optie is vooral van belang bij bedrijven die nul-lozing rapporteren.
“Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op het verhogen van het percentage ingediende rapportages, ligt de komende jaren de nadruk op de inhoudelijke controle van de rapportage”, verduidelijkt Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland. “Binnen de UO is afgesproken dat elk bevoegd gezag – gemeente, omgevingsdienst en waterschap - jaarlijks minimaal 8% van de rapportages inhoudelijk controleert. Inhoudelijk correcte rapportages zijn belangrijk om te laten zien wat de milieuprestatie van de sector is, maar ook om te laten zien wat haalbaar is. Wat ‘nagenoeg’ nul-emissie is, moet nog worden bepaald”, zo geeft Guus Meis aan. De UO-registratie is een van de informatiebronnen die daarvoor zal worden gebruikt.

Controle op bijzonderheden
Als reactie op het door Guus Meis genoemde percentage geeft Richard Looije aan dat Delfland ruimschoots voldoet aan de gestelde norm. “In 2020 hebben wij 10,4% procent van de rapportages inhoudelijk gecontroleerd middels een bedrijfscontrole. Wij controleren sowieso elk jaar alle rapportages op bijzonderheden. Denk hierbij aan ondernemers die niet voldoen aan de zuiveringsplicht, of aangeven nog op oppervlaktewater te lozen. Naar aanleiding daarvan vinden extra controles plaats.”

Glastuinbouw Waterproof

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022