Peter Loef in gesprek met Kamercommissie SZW: “Tuinbouw neemt verantwoordelijkheid”

Op initiatief van Senna Maatoug van GroenLinks, lid van de Vaste Kamercommissie van het ministerie van SZW, vond op maandagmiddag 28 juni een rondetafelgesprek plaats over het onderwerp Uitzenden. Het gesprek was gekoppeld aan de behandeling door de Tweede Kamer van het rapport van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (onder leiding van Emiel Roemer). Leden van de Kamercommissie hadden behoefte om ook zelf van ketenpartners te vernemen op welke wijze zij het functioneren van de uitzendbureaus zien. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, nam mede namens LTO Nederland deel aan het gesprek.

De verkregen informatie nemen de commissieleden mee naar de vervolgoverleggen. Op 7 juli is er een vergadering van de commissie over het onderwerp Arbeidsmigratie. Daar rapporteert Minister Koolmees over de voortgang van de behandeling van de adviezen van het aanjaagteam van Emiel Roemer.
Het rondetafelgesprek was live via Debat Direct te volgen. Peter Loef heeft daar, mede namens LTO Nederland, aan deelgenomen. In eerste instantie was Royal FloraHolland uitgenodigd, maar vanwege de inzet en de betrokkenheid van Glastuinbouw Nederland bij dit onderwerp, viel de keuze op Peter Loef als deelnemer. Die betrokkenheid wordt onder andere zichtbaar in het eerder dit jaar gepresenteerde masterplan Internationale Werknemers.

Manifestatie
“Op zich bijzonder dat wij werden geaccepteerd”, geeft Peter Loef aan, “omdat het oorspronkelijke de bedoeling van de commissie was om alléén met individuele ondernemers in gesprek te gaan.” Glastuinbouw Nederland heeft het contact met LTO Nederland gelegd om de breedte te laten zien van de gekozen aanpak. LTO Nederland heeft in samenwerking met ander land- en tuinbouworganisaties, waaronder ook Glastuinbouw Nederland, het zogenoemde 10-puntenplan opgesteld.
Voor het gebouw van de Tweede Kamer organiseerde FNV gelijktijdig met het rondetafelgesprek een manifestatie om passanten duidelijk te maken dat er ingegrepen moet worden in het systeem om de malafide praktijken rond de inzet van arbeidsmigranten aan te pakken. Bart van Kent van de SP, ook lid van de Kamercommissie, nam een petitie in ontvangst die hij overhandigde aan de uitzendbureaus die aan het gesprek deelnamen met het verzoek die petitie te tekenen.

Scheiding werken en wonen
Als bijlage is het ‘position paper’ toegevoegd dat de werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland hebben ingediend. Peter Loef heeft de nadruk gelegd op een paar aspecten. “Het is namelijk altijd de vraag hoeveel spreektijd je krijgt. Ik heb ingezoomd op de scheiding tussen werken en wonen. Ja, er zijn situaties waarin er sprake is van misbruik. Die keuren wij uiteraard af. Maar goede huisvesting regelen is juist nu ook een onderscheidend aspect om mensen te werven. Voorkom ook het risico dat internationale werknemers zelf op zoek moeten naar huisvesting en ze daarmee vele malen kwetsbaarder worden dan nu het geval lijkt te zijn.”
Peter Loef heeft ook een oproep gedaan om, bij de invoering van een verplichte certificering van uitzendbureaus, niet de opgebouwde kennis en ervaring van SNA (Stichting Normering Arbeid) opzij te zetten en iets nieuws te bouwen. “Benut wat in vijftien jaar bij SNA is gerealiseerd. Vakbonden dringen er namelijk op aan om SNA te stoppen en een nieuw systeem te ontwikkelen. In hun ogen functioneert SNA niet. Natuurlijk is belicht dat wij met ons masterplan en het brede land- en tuinbouw 10-puntenplan onze verantwoordelijkheid nemen en de Inspectie SZW oproepen om vooral dáár te inspecteren waar er échte problemen zijn”, aldus Peter Loef.

Klik hier voor de samenstelling van de Tweede Kamercommissie SZW.
Klik hier voor het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Glastuinbouw Nederland - © 2024