Peter Loef: "Internationale werknemers, de ambassadeurs van onze sector"

Onlangs verscheen een mooi artikel in het VanColland magazine over het Masterplan Internationale Werknemers. In een interview vertelt Peter Loef, Beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, over de speerpunten van het plan en de resultaten tot nu toe. Het hele artikel is te vinden in de bijlage.

De elf speerpunten zoals bijvoorbeeld het bevorderen van doorstroom van tijdelijk naar vaste dienstverbanden of het samenwerken met gecertificeerde uitzendbureaus en gecertificeerde huisvesting zijn nodig om werkgevers waar dat nog nodig is bewust te maken van de verantwoordelijkheden die ze hebben. Werkgevers die zich daar al van bewust zijn faciliteren we met informatie, tips en tools.

Bewaken voortgang
Om de voortgang van het Masterplan te bewaken is de Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers opgesteld. De personen in deze Maatschappelijke Raad zijn met het onderwerp betrokken mensen die niet verbonden zijn aan onze organisatie. Zij kijken kritisch mee naar de invulling en uitvoering van de punten. Overigens is het Masterplan een sectorale doorvertaling van het sector overstijgende 10-punten plan dat LTO Nederland heeft opgesteld.

Compliment
Een andere mooie stap is dat Glastuinbouw Nederland vanuit inspectie SWZ onlangs en het Aanjaagteam van Roemer waardering en steun voor het Masterplan kreeg afgelopen februari en in REFLEX, het vakblad van de ABU werd de glastuinbouw genoemd als een voorbeeld van een sector die zijn verantwoordelijkheid neemt. De lobby in Den Haag benadrukt hoe belangrijk internationale werknemers zijn voor de sector en dat goede huisvesting en werkomstandigheden daarbij essentieel zijn. Internationale werknemers moeten zich welkom en gerespecteerd worden!

Bewust onbekwame werkgevers
Goed werkgeverschap is de basis voor een goede relatie met de 60.000 internationale werknemers in ons land. Daarom is een belangrijk aandachtspunt ook het aanpakken van misstanden. Werkgevers die bewust onbekwaam te werk gaan moeten worden aangepakt. Dit gebeurt samen met de Inspecties SZW, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de SNCU.

Lidmaatschapsvoorden Gastuinbouw Nederland aangepast 
Inmiddels het het bestuur van Glasutinbouw Nederland de lidmaatschapsvoorwaarden aangepast. Er moet worden samengewerkt met een NEN-gecertificeerd uitzendbureau en de huisvesting waar het uitzendbureau gebruik van maakt moet SNF gecertificeerd zijn en als de werkgevers zelf huisvesting aanbiedt dient dit SNF of AKF gecertificeerd te zijn.

Voldoende huisvesting
Problemen die zich voordoen met huisvesting hebben voor een deel ook te maken met een tekort aan huisvesting. Slechts 20% van de vergunningverzoeken die ondernemers indienen bij Gemeenten worden toegekend.  Belemmeringen die realisatie in de weg staan, zijn onder andere het ontbreken van draagvlak en politieke moed (weerstand en publieke commotie), te lange en ondoorzichtige procedures en het ontbreken van passend op elkaar afgestemd beleid (provincies, gemeenten). Om die belemmeringen weg te nemen wordt in samenwerking met binnen Greenports Nederland gewerkt de ontwikkeling van politieke druk. Er is een landelijke taakstellende aanpak nodig, uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Peter Loef

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Glastuinbouw Nederland - © 2021