Samen zorgen voor duurzame glastuinbouw en waterhuishouding in het Westland

Het Westland is een uniek tuinbouwgebied in Nederland. De aanwezigheid van veel glastuinbouw maakt het mogelijk om op efficiënte wijze collectief water te zuiveren op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Deze collectieve waterzuivering is geïnitieerd door Glastuinbouw Nederland. Het Hoogheemraadschap van Delfland is gevraagd dit samen op te pakken, omdat Delfland vanuit haar zuiveringstaken een logische partner is. Meer dan 1.000 hectare glastuinbouw is reeds aangemeld. Glastuinbouwondernemers die dit nog niet hebben gedaan, hebben tot 23 maart om dit alsnog te doen.

Hoe meer ondernemers mee doen, hoe lager de kosten per deelnemer. Aanmelden of het opvragen van meer informatie kan door een e-mail te sturen naar water@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Aanmelders krijgen een machtigingsformulier en een zuiveringsovereenkomst toegestuurd. De voorbereiding van het collectief zit in een cruciale fase. Elke extra aanmelding maakt de kans groter dat het definitief doorgaat. De overeenkomst die wordt aangegaan is perceelsgebonden. Hiermee blijft afdoende deelnemend areaal in de toekomst gewaarborgd. Middels deze overeenkomst kan bij bevoegd gezag worden aangetoond dat wordt voldaan aan de zuiveringsplicht.

Zuiveringsplicht
Sinds 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen voor individuele bedrijven. Collectieven hebben tot uiterlijk 1 januari 2021 de tijd om aan deze plicht te voldoen. Deelname aan dit collectief biedt de mogelijkheid om aan de zuiveringsplicht te voldoen zonder een individuele installatie op uw bedrijf en voor een sterk concurrerende prijs.

De AWZI Nieuwe Waterweg gaat zelfs nog een stap verder door ook een deel van de meststoffen te verwijderen, waarmee kan worden voldaan aan de nagenoeg nulemissie van 2027. De ambitie is zelfs op termijn om het effluent van de AWZI nog verder te zuiveren en te gaan leveren als gietwater; op weg naar een circulaire glastuinbouw.

Gebied
Alle glastuinbouwondernemers binnen het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg kunnen aan het project deelnemen. Daarnaast wordt de afvalwaterstroom van de glastuinbouw rondom De Lier binnen dit project gekoppeld, zodat ook deze ondernemers kunnen deelnemen.

Dit plan is ontwikkeld in nauw overleg met de betrokken overheden, die bij voldoende deelnemers ook hun finale goedkeuring moeten geven. Afdoende deelnemers en goedkeuring van de betrokken overheden zijn daarom als ontbindende voorwaarden opgenomen in de zuiveringsovereenkomst.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies