Schoner water in het Westland dankzij kostbare inzet van de glastuinbouw

Telers in de glastuinbouw gaan zuinig om met water. Ze proberen het water voor de planten zoveel mogelijk te hergebruiken. Dat bespaart kosten en is beter voor het milieu. Water dat ze toch willen afvoeren moet wettelijk eerst worden gezuiverd voor het op het riool wordt geloosd. Dat zuiveren kan met een eigen zuiveringsinstallatie op het bedrijf. In het Westland hebben veel telers gekozen voor collectieve zuivering, in samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente en de provincie. Amaryllisteler Martin Boers uit ’s-Gravenzande is daar nauw bij betrokken.

Het voorbereidingstraject was lang en intensief, maar eind mei hebben Delfland en de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A., waarin de telers zijn verenigd, de definitieve handtekening gezet. Begin 2024 krijgt de afvalwaterzuivering van Delfland een extra zuiveringsstap. Daarmee worden niet alleen de chemische stoffen van de glastuinbouw uit het water gehaald, maar ook andere microverontreinigingen zoals medicijnresten van consumenten. “En dat is best bijzonder”, zegt Martin Boers, “Met elkaar zijn de aangesloten telers verantwoordelijk voor circa 25% van het afvalwater dat bij AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland wordt aangevoerd, maar 100% van het water doorloopt straks een extra zuiveringsstap. Dat wordt de komende jaren nog gefinancierd door de telers; een investering van € 18 miljoen. Pas als naar verwachting in 2030 het zuiveren van medicijnresten door de EU wordt verplicht, gaat het hoogheemraadschap – en dus de bevolking van Westland – meebetalen aan deze extra zuivering.”

Handhaving
Deze collectieve zuivering is uniek voor de glastuinbouw in Nederland. Alleen in de Bommelerwaard en Dinteloord wordt het afvalwater van telers ook verzameld en collectief gezuiverd, maar dit betreft een aparte riolering. Het overige water in deze teeltgebieden krijgt geen aparte behandeling. Ook bij de Tuinbouwwaterzuivering De Vlot in ‘s-Gravenzande wordt met name tuinbouwwater gezuiverd.

De collectieve zuivering toont volgens Martin Boers aan dat telers de uitdaging van schoon water in hun gebied serieus nemen. “Door de verplichte zuivering sinds januari 2018 is de kwaliteit van het oppervlaktewater al aanzienlijk verbeterd. Telers mogen immers geen water lozen op sloten rond hun bedrijf.” Maar de amaryllisteler weet ook dat er nog steeds middelen worden gevonden. “Klopt, zogenoemde lekstromen zijn een belangrijk punt van aandacht. Door zichtbare en onzichtbare lekkages kan er water in de sloten terechtkomen. Daar moeten telers alert op zijn, onder andere door regelmatige controles van leidingen. Onze ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland zorgt voor extra kennis op dat vlak. Van Delfland vragen we een strikte handhaving. Ook om ervoor te zorgen dat telers die zich niet aan de wettelijke afspraken houden worden opgespoord en aangepakt.”

Coöperatief
Martin Boers hoopt dat, nu wordt gestart met de realisatie van de collectieve zuivering, er naast de huidige driehonderd leden nog meer telers aansluiten bij de waterzuiveringscoöperatie. “Telers die al hun water hergebruiken, zijn niet verplicht om te zuiveren. Maar ook zij kunnen te maken krijgen met calamiteiten. Op die momenten biedt de coöperatie de gewenste oplossing. Al het water dat in de rioolbuis wordt gestopt, krijgt gegarandeerd de gewenste zuivering. Zo zorgen we met elkaar voor schoon water in ons woon-, werk- en leefgebied. Dat is in het belang van iedereen.”

Hergebruik
Voor de collectieve zuivering gaat het Hoogheemraadschap van Delfland een zogeheten PACAS-installatie bouwen op AWZI Nieuwe Waterweg. Bijzonder vindt Martin Boers de voortvarendheid en goede harmonie waarmee Delfland en de telers het proces tot nu toe hebben doorlopen. “Dit project heeft zijn uitdagingen gekend. Maar we zijn er steeds de waarde van blijven inzien. Wij zijn met elkaar constructief blijven nadenken over hoe wij ons doel konden bereiken. We hebben het echt samen gedaan, met de steun van de gemeente Westland en de Provincie. Het extra schoonmaken van het water is ook een mooie stap naar hergebruik van gezuiverd afvalwater. Bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw."

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024